Zalanie, podtopienie, prawo wodne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Art. 29. – [Zakaz zmiany stanu wody i odprowadzania wody] – Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1121 t.j.

Akt utracił moc

Wersja od: 1 września 2017 r.Art.  29.  [Zakaz zmiany stanu wody i odprowadzania wody]1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:1)zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;2)odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-wodne-16913600/art-29

http://kancelariamaslowska.pl/2017/10/30/naruszenie-stosunkow-wodnych-w-swietle-nowego-prawa-wodnego/

blog partnerski sklepu
Updated: 5 marca 2022 — 17:32

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *