Wyłączenie sędziego w sprawie wpadkowej. Rozstrzygał o czymś ubocznym, bez jakiegokolwiek wypowiedzenia się co do istoty sprawy.

„W takim razie, niezależnie od faktu, że w przypadku orzekania w następstwie złożenia wniosku o wyłączenie sędziego, przedmiotem rozstrzygnięcia nie jest kwestia odpowiedzialności oskarżonego, ale kwestia wpadkowa sprowadzająca się do zagadnienia, czy istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie, trzeba uznać, że sędzia już wyłączony od udziału w sprawie nie może brać udziału w rozpoznaniu wniosku o wyłączenie sędziego. Potwierdzając zaistnienie sygnalizowanego przez skarżącego uchybienia, wypadało rozważyć jego rangę, w szczególności, czy naruszenie prawa jest 6 rażące. Wbrew twierdzeniu skarżącego, takiego przymiotu naruszenie to nie posiada. W pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że nie można uznać za równorzędne sytuację, gdy sędzia, mimo że został wyłączony, rozstrzygnął o odpowiedzialności oskarżonego, tj. wziął udział w wydaniu wyroku oraz sytuację, gdy wyłączony sędzia wziął udział w wydaniu orzeczenia w kwestii ubocznej. Chociaż w obu wypadkach zaistniało to samo uchybienie, polegające na niedopuszczalnym wzięciu przez sędziego „udziału w sprawie”, w pierwszym wypadku jego rażący charakter oraz potencjalny wpływ na treść orzeczenia trudno kwestionować. W drugim wypadku odwrotnie – tylko wyjątkowo dałoby się wykazać, że uchybienie cechy te posiada. W rozpatrywanej sprawie udział wyłączonego sędziego był incydentalny – ograniczył się do wydania, wraz z innymi sędziami, orzeczenia w kwestii ubocznej (w przedmiocie wyłączenia sędziego), przy czym nasuwa się spostrzeżenie, że upływ czasu sprawił, iż sędzia P. G. po prostu nie pamiętał, że zachodzi przeszkoda dla jego orzekania co do złożonego przez oskarżonego wniosku (ma swoją wymowę fakt, że o niepamięci oskarżonego, wszak uważnie śledzącego podejmowane w sprawie czynności, co do tej przeszkody jest wzmianka w kasacji). W takim razie zasadnie można przyjąć, że okoliczności, które przed lat skłoniły sędziego do zgłoszenia żądania wyłączenia, przestały być aktualne, sprawa M. Z. nie była przez niego postrzegana inaczej niż inne sprawy, zaś rozstrzygając co do wniosku o wyłączenie sędziego D. K. był w stanie zachować obiektywizm. Ma też znaczenie, że wniosek ten odwoływał się wyłącznie do okoliczności (wcześniejsze wydanie przez sędziego orzeczenia w kwestii wpadkowej, bez jakiegokolwiek wypowiedzenia się co do istoty sprawy), która jest powszechnie traktowana jako nieuzasadniająca wątpliwości co do bezstronności sędziego (zob. np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lipca 2010 r., II AKz 265/10, LEX nr 794678). W konsekwencji podniesione w kasacji uchybienie nie mogło zostać zakwalifikowane jako rażące i mogące mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.”

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20KK%20218-13.pdf

blog partnerski sklepu
Updated: 10 listopada 2019 — 16:31

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *