WSA, brak podpisu własnoręcznego, rok 2021.

WSA wskazał, że problem ten wystąpił na gruncie niniejszej sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie zawierał bowiem własnoręcznego podpisu, a jedynie komputerowo naniesione imię i nazwisko. Nie można było więc uznać, że był on prawidłowy formalnie. Wniosek bez oryginalnego podpisu nie spełnia bowiem wymogów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Tym samym nie wywołuje skutków prawnych podania i nie można go rozpatrzyć. Natomiast działanie ZUS, które polegało na uznaniu wniesionego pisma za wniosek i rozpatrzenie go, naruszyło art. 63 par. 3 i art. 134 kpa. Mając powyższe na uwadze, WSA uchylił zaskarżoną decyzję. Sprawa ta wróci więc do organu, który będzie musiał w pierwszej kolejności podjąć działania zmierzające do uzupełnienia braków formalnych, a następnie wydać rozstrzygnięcie.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 28 czerwca 2021 r., sygn. akt I SA/Bd 192/21

źródło:
https://www.prawo.pl/samorzad/niepodpisany-wniosek-organ-nie-moze-go-rozpoznac-musi-wezwac-do,509589.html

blog partnerski sklepu
Updated: 8 grudnia 2021 — 10:45

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *