Wadliwość pełnomocnictwa (wadliwa reprezentacja spółki) a nieważność. 2 drogi albo- albo. Prokura. Zarząd, prokura łączna. Art 17 ksh tylko 2 miesiące na potwierdzenie?. „czynność ta przestała mu odpowiadać” nieważność bezwzględna.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jakie-skutki-dla-czynnosci-prawnej-ma-wadliwa-reprezentacja-spolki

https://www.rp.pl/prawo-w-firmie/art11861891-jakie-sa-skutki-naruszenia-zasad-reprezentacji-spolki

bezwzględna nieważność – też w taki sposób orzekał SN

argumentując na przykład

W szczególności wyklucza ona kwestionowanie czynności prawnej przez kontrahenta osoby prawnej tylko dlatego, że czynność ta przestała mu odpowiadać.

Czy jest różnica pomiędzy wadliwością zarządu a prokurenta?

Po drugie, odwołał się do różnicy zachodzącej między konstrukcją prawną
„działania przez pełnomocnika” a konstrukcją prawną „działania przez organ osoby
prawnej”. Podniósł, że w związku z tym, iż działanie organu, inaczej niż działanie
pełnomocnika, jest działaniem samej reprezentowanej osoby prawnej, w przypadku
braku kompetencji do funkcjonowania w charakterze organu osoby prawnej nie ma
w ogóle działania osoby prawnej, które można by potwierdzić.

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/III%20CZP%2031-07.pdf

Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 14 września 2007 r., III CZP 31/07 (tu też o bezskuteczności zawieszonej).

Też

Art. 17. KSH

Skutek czynności spółki bez wymaganej zgody

§ 1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.
§ 2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.
§ 3. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu.

https://lexlege.pl/ksh/art-17/

z tego samego orzeczenia:

Czynność ta
może być więc potwierdzona w określonym terminie. Termin „nieważność” użyty w
art. 17 § 1 k.s.h. odnosi się, analogicznie jak termin „nieważność” użyty w art. 17
k.c., do konsekwencji braku potwierdzenia czynności prawnej w odpowiednim
terminie
, a nie do – podlegających jedynie uwzględnieniu przy rozstrzyganiu o
rodzaju sankcji – konsekwencji wadliwości czynności prawnej występujących już w
chwili dokonania czynności prawnej (por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego
z dnia 12 października 2001 r., III CZP 55/01). Wynikająca z art. 17 § 1 i 2 k.s.h.

sankcja bezskuteczności zawieszonej pozwala – jak się podkreśla w literaturze –
respektować ustawowe wymagania zgody jednego organu spółki na czynności
dokonywane przez inny organ spółki bez uszczerbku zarówno dla chronionych
przez te wymagania interesów, jak i dla potrzeby niezwłocznego dokonywania
czynności prawnych. Zgodnie zaś z art. 17a ust. 2 ustawy o zasadach wykonywania
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, do czynności prawnych dokonanych
z naruszeniem przepisów o właściwości i zakresie reprezentacji Skarbu Państwa
stosuje się odpowiednio art. 103 § 1 i 2 k.c. (zob. też wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 5 lipca 2007 r., II CSK 162/07).

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CSK%2033-13-1.pdf

Przykład uchwała o ustanowieniu prokury.

Zgody, przykłady:

http://www.russellbedford.pl/aktualnosci/instrukcje-czynnosci-poradniki/item/1497-uzyskanie-zgody-organu-spolki-na-dokonanie-czynnosci-prawnej-przez-spolke-jest-rowniez-w-interesie-kontrahenta.html

blog partnerski sklepu
Updated: 20 lutego 2022 — 20:21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *