W opozycji do Trybunału w Strasburgu? (Sędzia po awansie do wyższej instancji rozstrzyga o tym samym).

„Zgodnie z art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k. sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie. Omawiana norma dotyczy zatem kwestii wyeliminowania sytuacji, w której sędzia kontrolowałby decyzje procesowe, które sam wydał lub w wydaniu których uczestniczył. W związku z powyższym należy przyjąć, że sędzia ten jest wyłączony od orzekania w przedmiocie merytorycznej zasadności wniesionej od wydanego przez niego orzeczenia apelacji lub zażalenia, nie może także wydawać jakichkolwiek rozstrzygnięć co do tych środków odwoławczych, a więc rozstrzygać np. w przedmiocie ich dopuszczalności. Ale zarazem przepis art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k. nie daje podstaw do wyłączenia od udziału w sprawie sędziego sądu odwoławczego, który już raz uchylił orzeczenie (wyrok) w sprawie, a następnie powtórnie zachodzi potrzeba przeprowadzenia kontroli odwoławczej po ponownym rozpoznaniu sprawy w pierwszej instancji (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2009 r., III KK 153/09, OSNKW 2010/Nr 4, poz. 35). ”

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20KO%204-14.pdf

blog partnerski sklepu
Updated: 10 listopada 2019 — 16:21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *