W czasie wszczętej i nie zakończonej sprawy kks przedawnie podatku jest zawieszone. Ad-rem ad-personam. Wszczęcie = data sporządzenia dokumentu? Nie mylić z doręczenie? Nie mylić z ogłoszenie zarzutów?

„Jak wskazano w dalszej części tego dokumentu „Od dnia wejścia w życie ustawy organy podatkowe i celne obowiązane będą do zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu (zmiany w Ordynacji podatkowej i Prawie celnym). Ponadto, organy prowadzące postępowanie przygotowawcze karne (wykroczeniowe) obowiązane będą informować organy podatkowe (celne) o prowadzonym przez siebie postępowaniu (zmiany w Kodeksie karnym skarbowym).

(…)

a zatem z postępowaniem, które nie powinno zostać wszczęte lub powinno zostać umorzone zgodnie z art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.”.

(…)


Na potrzeby przepisów regulujących zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ustawodawca stosownie do regulacji zawartej w art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej wymaga jedynie, aby doszło do wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, związane z niewykonaniem tego zobowiązania, i aby podatnik został o wszczęciu takiego postępowania zawiadomiony. W orzecznictwie przepis ten rozumiany jest w ten sposób, że chodzi o wszczęcie postępowania w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie.

(…)

We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie niezgodności m.in. art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w zakresie, w jakim przewiduje się, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie, a nie przeciwko osobie z art. 2 Konstytucji RP. Wniosek zarejestrowany został pod sygn. K 31/14 i do chwili orzekania w niniejszej sprawie nie został rozpoznany.

(…)

Jak wynika zatem z powyższych uregulowań istotna dla zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest chwila wszczęcia postępowania karno-skarbowego, nie zaś chwila przejścia tego postępowania z fazy in rem w fazę ad personam, która ma miejsce w chwili ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Jak wynika z akt postępowania podatkowego (k. (…) i (…)), skarżący został skutecznie zawiadomiony o przerwie w biegu terminu przedawnienia określonych zobowiązań podatkowych z dniem 30 grudnia 2013 r., a więc przed terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-po-836-14-wyrok-wojewodzkiego-sadu-521746808

WSA Poznań I SA/Po 836/14

blog partnerski sklepu
Updated: 22 lutego 2022 — 11:33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *