Uchwała SN. Brak formalny pisma procesowego w postaci nienależytego umocowania pełnomocnika może być usunięty potwierdzeniem strony dokonanych przez niego czynności. W tym celu sąd powinien wyznaczyć stronie odpowiedni termin.


Jeżeli tym pełnomocnikiem jest dalszy pełnomocnik (substytut), to wykazanie umocowania następuje przez dołączenie oryginału dalszego pełnomocnictwa udzielonego przez pełnomocnika podstawowego albo uwierzytelnionego przez substytuta odpisu tego pełnomocnictwa oraz oryginału pełnomocnictwa udzielonego przez mocodawcę pełnomocnikowi podstawowemu, albo odpisu tego pełnomocnictwa przez niego uwierzytelnionego. „

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/III%20CZP%20118-08.pdf

Uchwała
Sądu Najwyższego
z dnia 23 stycznia 2009 r.
III CZP 118/08


Przypadek gdzie ktoś nie może być pełnomocnikiem (też uchwała).

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/III%20CZP%20154-07.pdfNależyte umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu strony stanowi jedną z bezwzględnych przesłanek procesowych, a brak należytego umocowania prowadzi do nieważności postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.). W ocenie Sądu Najwyższego, brak pełnomocnictwa polegający na udzieleniu go tylko przez jednego wspólnika spółki cywilnej nie może być uzupełniony przez potwierdzenie przez stronę dokonanych przez niego czynności (por. uchwałę składu siedmiu sędziów z dnia 23 stycznia 2009 r., III CZP 118/08, OSNC 2009 Nr 6, poz. 76) w sytuacji, gdy stroną postępowania jest spółka cywilna, a nie jej wspólnicy. Skoro bowiem, jak już powiedziano, taka spółka nie ma ani zdolności sądowej, ani procesowej, to nie może dokonywać czynności procesowej polegającej na potwierdzaniu czynności pełnomocnika procesowego. Oznacza zaś to nie tylko, że postępowanie przed Sądem pierwszej instancji było dotknięte nieważnością z powodu nienależytego umocowania pełnomocnika procesowego, ale i że możliwość wniesienia apelacji od wyroku Sądu pierwszej instancji przez takiego nienależycie umocowanego pełnomocnika procesowego, tak jak to było w sprawie niniejszej, powinna być rozważona pod kątem jej dopuszczalności (art. 373 w związku z art. 370 k.p.c.), czego Sąd Apelacyjny nie wziął pod uwagę i co powoduje konieczność uwzględnienia zażalenia organu rentowego na uchylenie wyroku Sądu Okręgowego i poprzedzającej go decyzji na podstawie art. 47714a k.p.c. w związku z art. 386 § 2 k.p.c. (na marginesie warto dodać, że brak zdolności sądowej lub procesowej, jak również brak należytej reprezentacji są przesłankami wznowienia postępowania sądowego po myśli art. 401 pkt 2 k.p.c.). „

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-uz-34-16-reprezentacja-spolki-cywilnej-w-sprawie-522291902

z dnia 5 października 2016 r.
II UZ 34/16

??

https://www.ora-warszawa.com.pl/wp-content/uploads/2018/03/Konspekt-wyk%C5%82adu.docx
blog partnerski sklepu
Updated: 23 marca 2021 — 11:20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *