Tag: nienależycie umocowany pełnomocnik kpk

140 kpk konieczność zawiadomienia pełnomocnika. Nienależyte umocowanie pełnomocnika.


W takiej bowiem sytuacji, tj. gdy osoba uprawniona do wzięciu udziału w czynności procesowej (m.in. pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego) nie stawiła się, a brak jest dowodu, że została o niej powiadomiona, zgodnie z treścią art. 117 § 2 kpk, czynności nie przeprowadza się. Brak możliwości wzięcia udziału przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w rozprawie z niezawinionych przez niego przyczyn, wynikających z zaniechania sądu powiadomienia go o terminie i miejscu rozprawy, na której uwzględniono wniosek oskarżonego złożony w trybie art. 387 kpk, stanowi rażące uchybienie, naruszające przepisy postępowania – art. 117 § 2 kpk i art. 387 § 2 kpk, mogące mieć wpływ na treść w wyroku

źródło: https://www.saos.org.pl/judgments/249420

Art. 140. KPK
Doręczanie pism przedstawicielom stron
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, orzeczenia, zarządzenia, zawiadomienia i odpisy, które ustawa nakazuje doręczać stronom, doręcza się również obrońcom, pełnomocnikom i ustawowym przedstawicielom.