Tag: do którego sądu administracyjnego skarga o wznowienie

Skarga o wznowienie ppsa, procedura – do którego sądu składa się skargę o wznowienie? Przed NSA przymus adwokacko-radcowski?


Powyższa regulacja prowadzi do wniosku, że w przypadku, gdy tak jak w niniejszej sprawie, do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, do skargi o wznowienie postępowania ma zastosowanie przymus adwokacko-radcowski, co oznacza, że skarga o wznowienie postępowania musi być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika. Niedopełnienie tego obowiązku jest brakiem nieusuwalnym skargi o wznowienie postępowania, który powoduje jej odrzucenie (zob. Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego Bogusław Dauter, wyd. 3, LexisNexis, Warszawa 2011 r. s. 602; J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, Warszawa 2010 r., s. 628 oraz postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2005 r. sygn. akt I GSK 359/05 oraz z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt II OSK 955/10). „

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-fsk-1142-14-wznowienie-postepowania-a-przymus-521561331


Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że można żądać wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. Jednak obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie.

(…)
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jednak skargę o wznowienie postępowania uznając, że obie wymienione w art. 273 § 2 PostAdmU przesłanki muszą wystąpić łącznie, aby można było wznowić postępowanie na podstawie tego przepisu. NSA uznał, że istnienie całościowego planu dla śródmieścia Warszawy zostało ujawnione w terminie późniejszym, ale skarżący mieli realną możliwość zapoznania się z nim, jednak nie podjęli działań w tym kierunku. „

źródło: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/aktualnosc/przyczyny-wznowienia-postepowania-sadowo-administracyjnego/