Tag: 25 kpa wyłączenie organu

Wyłączenie organu art 25 kpa

” Podobna regulacja została również ustanowiona w art. 25 § 1 k.p.a., z tą jednak różnicą, że oprócz małżonka, krewnych czy osób związanych z tytułu przysposobienia, opieki czy kurateli jako podmiotów „wobec których organ administracji publicznej nie może działać”, są jeszcze wskazane osoby powinowate do II stopnia wobec organu (np. rodzeństwo małżonka). Na gruncie obydwu regulacji dotyczących wyłączenia organu wykształciło się bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Na przykład w wyroku WSA w Warszawie z 24 sierpnia 2010 r. (sygn. akt VII SA/Wa 830/10), który mówi o wyłączeniu organu od prowadzenia sprawy w oparciu o art. 25 k.p.a. następuje z mocy prawa i zbędne jest wydawanie jakiegokolwiek postanowienia przez organ podlegający wyłączeniu lub organ wyższego stopnia; przepis art. 25 k.p.a. nie stanowi o wyłączeniu od udziału w sprawie, ale o wyłączeniu od załatwienia sprawy. Zatem uregulowanie z art. 25 k.p.a. ma szerszy charakter wyłączenia niż z art. 24 k.p.a. „

źródło: https://inforfk.pl/cykle-tematyczne/tresc,inforfk,00,INF0000000000000688173,Delegacja-uprawnien-i-wylaczenie-organu-w-postepowaniu-podatkowym.html

” Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi prawidłowo stwierdził, że w orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że przepisy art. 24 K.p.a. nie mają zastosowania do osoby piastującej funkcje monokratycznego organu administracji publicznej, gdyż odnoszą się one wyłącznie do pracownika (por. powołana uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt I OPS 13/09, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 3/11, a także wyrok NSA z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 1186/12). Piastun funkcji monkratycznego organu administracji publicznej podlega wyłączeniu na podstawie przepisów o wyłączeniu organu w postępowaniu administracyjnym (art. 25 K.p.a.). „

źródło:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/366276FDFE


Rozróżnienie wyłączenia pracownika od wyłączenia organu istotne jest chociażby z uwagi na to, iż wyłączenie organu prowadzi zawsze do zmiany właściwości miejscowej (art. 21 k.p.a.), przeto jest dopuszczalne tylko w sytuacjach ściśle odpowiadających przyczynom wyłączenia określonym w art. 25 k.p.a., który zawiera regulację modyfikującą przepisy o właściwości miejscowej organów administracji. Wyłączenie organu od załatwienia sprawy z przyczyny niewymienionej w art. 25 k.p.a., a następnie wydanie decyzji załatwiającej sprawę przez inny organ oznaczałoby wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości. Również stwierdzić trzeba, że skoro przesłanki z art. 25 § 1 k.p.a. odnoszą się do osoby kierownika organu, to nie ma podstaw, by oceniać możliwość jego wyłączenia również w świetle art. 24 k.p.a. Stanowiłoby to, bowiem faktyczne rozszerzenie podstaw wyłączenia, których ustawodawca nie wymienił. „

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-2345-10-konsekwencje-wylaczenia-organu-521518003

” Art. 25. § 1. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych: 1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3; 2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. § 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio. „

źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D19600168Lj.pdf

Art. 229. [Pomocnicze określenie właściwości organów]

(rada gminy, rada powiatu)