Sprawę rozpatruje w drugiej instancji ten sam sędzia? (Awansował do wyższej instancji.)

Przystępując do oceny okoliczności niniejszej sprawy, Trybunał podkreślił, że Sąd Apelacyjny, w którego składzie zasiadał sędzia D.Z., uchylając wyrok I instancji orzekł, że sąd ten popełnił błąd w interpretacji prawa materialnego, a następnie wyraził opinię co do jego poprawnej wykładni. Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy zarówno sąd I, jak i II instancji, przejęły tę wykładnię16. Skarżąca w swojej skardze kasacyjnej zarzuciła naruszenie prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię zastosowaną przez sądy I i II instancji17. A skoro była to wykładnia przepisów zgodna z opinią zawartą w wyroku uchylającym, w którego wydaniu uczestniczył sędzia D.Z., to Sąd Najwyższy, w którym znowu zasiadał sędzia D.Z., musiał oceniać poprawność tej wykładni. Czyli innymi słowy, sędzia D.Z. jako sędzia Sądu Najwyższego również dokonywał oceny, czy jego własne poglądy wyrażone w wyroku uchylającym wyrok I instancji, były poprawne18.

Trybunał przypomniał swój wyrok w sprawie San Leonard Band Club przeciwko Malcie19, który dotyczył również sytuacji, w której ci sami sędziowie mieli decydować o tym, czy wcześniej popełnili błędy w interpretacji lub stosowaniu prawa. Sam ten fakt uzasadniał naruszenie testu obiektywnego20. Uwzględniając okoliczności niniejszej sprawy, Trybunał także uznał, że wątpliwości skarżącej co do bezstronności Sądu Najwyższego były obiektywnie uzasadnione, i tym samym nastąpiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu.”

Wyrok ETPCz z 24.7.2012 r. w sprawie Toziczka przeciwko Polsce, skarga nr 29995/084

źródło: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/udzial-tego-samego-sedziego-wrozpoznawaniu-danej-sprawy-wroznych-fazach-postepowania-agwarancja-bezstronnosci-sadu/

blog partnerski sklepu
Updated: 10 listopada 2019 — 16:21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *