Spółka cywilna pełnomocnikiem w podatkach. WSA Szczecin. (…) w zakresie przekraczającym czynności zwykłego zarządu, reprezentujący spółkę wspólnik musi legitymować się uchwałą wszystkich wspólników.

„Z akt sprawy wynika, że w związku z wątpliwościami, co do zakresu umocowania radcy prawnego, Dyrektor Izby Celnej […] wystąpił do pełnomocnika o przedłożenie m.in. umowy ww. spółki cywilnej oraz wszystkich jej aneksów i załączników wyznaczających zakres umocowania wspólników. Przedłożona w postępowaniu odwoławczym umowa ww. spółki z dnia 30 stycznia 2006 r. upoważnia każdego ze wspólników do reprezentowania spółki i zaciągania w jej imieniu zobowiązań w zakresie nieprzekraczającym czynności zwykłego zarządu (§ 12 pkt 1) zaś jak stanowi § 12 pkt 2 ww. umowy w zakresie przekraczającym czynności zwykłego zarządu, reprezentujący spółkę wspólnik musi legitymować się uchwałą wszystkich wspólników. Stosownie zaś do § 11 pkt 1 i 2 ww. umowy, każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki w zakresie nie przekraczającym czynności zwykłego zarządu. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy, choćby jeden ze wspólników sprzeciwił się jej prowadzeniu, konieczna jest uchwała wspólników. Jako czynności przekraczające zakres czynności zwykłego zarządu spółki, ww. umowa spółki określa „czynności rodzące zobowiązania w wysokości przekraczającej […] zł” (§ 11 pkt 3).

W ocenie Sądu, zestawienie wymienionych postanowień umowy ww. spółki cywilnej prowadzi do wniosku, że każdy ze wspólników tej spółki, w tym S.Z. Z., ma prawo zarówno do samodzielnego prowadzenia spraw spółki jak i jej samodzielnego reprezentowania w zakresie obejmującym bądź czynności zobowiązujące bądź rozporządzające do kwoty nieprzekraczającej […] zł. Tym samym, w ocenie Sądu, każdy ze wspólników uzyskał prawo do samodzielnego reprezentowania ww. spółki i wykonywania czynności w postępowaniu podatkowym w jej imieniu, w tym także do udzielenia pełnomocnictwa w takim zakresie w jakim jest uprawniony do reprezentowania spraw spółki. Z uwagi na fakt, że rozpoznawana sprawa dotyczyła zobowiązania w podatku akcyzowym w wysokości […] zł, to należy przyjąć, że tym samym nie stanowi sprawy przekraczającej zakres zwykłego zarządu (zwykłych czynności spółki) i zgodnie z wolą jej wspólników (wyrażoną w powyższych zapisach umowy spółki z dnia 30 stycznia 2006 r.) mieści się w granicach zwykłych czynności spółki.”

źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1B9BF6B661

I SA/Sz 93/16 – Wyrok WSA w Szczecinie

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1B9BF6B661
blog partnerski sklepu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *