Sąd wysłał wyrok nakazowy w kosmos, kasacja się nie należy bo podsądny nie wykorzystał „zwyczajnych środków” zaskarżenia? A poza tym korzystał z dobrodziejstw puszki. 139 zarezerwowany dla migrantów, nie dla „stacjonujących”.

Autor kasacji nie uwzględnił okoliczności, że w dniu 21 grudnia 2011 r.
obwinionemu doręczono odpis wyroku nakazowego (k. 21-22 akt XIV W 1692/11).
Obwiniony nie podjął żadnych czynności zmierzających wprost do zwalczenia
wyroku nakazowego, a jedynie wniósł podanie o kasację. W realiach sprawy
należałoby złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od
wyroku nakazowego, aby uzyskać pożądany efekt.

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20KK%20244-12.pdf

Sygn. akt III KK 244/12
POSTANOWIENIE
Dnia 14 lutego 2013 r.

Kasacja – jako nadzwyczajny środek zaskarżenia – musi wskazywać na
rażącą obrazę prawa, która mogła w istotny sposób wpłynąć na treść
prawomocnego wyroku. Tymczasem w niniejszej sprawie zarzut kasacji nie odnosi
się do treści zaskarżonego orzeczenia, a dotyczy czynności procesowych podjętych
po wydaniu tego orzeczenia. Poza sporem jest, że judykatura w sposób
konsekwentny zajmuje stanowisko, iż uznanie doręczenia zastępczego za
skuteczne na podstawie art. 139 § 1 k.p.k., który to przepis na podstawie art. 38 § 1
k.p.w. znajduje odpowiednie zastosowanie w sprawach o wykroczenie, jest możliwe
jedynie wówczas, jeżeli strona nie podając nowego adresu zmienia miejsce
zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem. Przepis ten
nie znajduje natomiast zastosowania w sytuacji, gdy do zmiany miejsca pobytu
doszło nie z własnej woli strony, a w wyniku pozbawienia jej wolności (por. m.in.
postanowienie SN z 30 września 2009 r., I KZP 16/09 i powołane tam orzecznictwo
– OSNKW 2009, z. 11, poz. 94).
Gdyby podzielić stanowisko autora kasacji, że wyrok nakazowy nie został
skutecznie doręczony obwinionemu, uznać należałoby, że wyrok ten nie
uprawomocnił się, zatem w tym układzie procesowym kasacja byłaby
niedopuszczalna. Obowiązująca procedura nie zna instytucji nieważności, czy też
bezskuteczności z mocy prawa czynności procesowej. Uznanie określonej 3
czynności procesowej za bezskuteczną może nastąpić

w drodze bądź zwyczajnego
postępowania odwoławczego, jeżeli czynność ta poprzedzała lub towarzyszyła
wydaniu zaskarżonego orzeczenia,

bądź w tych samych uwarunkowaniach w
drodze postępowania kasacyjnego,

bądź też w drodze szczególnego postępowania
wpadkowego np. w drodze przywrócenia terminu zawitego

blog partnerski sklepu
Updated: 7 lutego 2022 — 21:17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *