Sąd skazał oskarżonego o oszustwo bez zbadania, czy nie toczy się przeciw niemu sprawa o ten sam czyn – choć mógł to sprawdzić. Kasacja RPO, powaga rzeczy osądzonej. SN umorzył.

Sąd skazał oskarżonego o oszustwo bez zbadania, czy nie toczy się przeciw niemu sprawa o ten sam czyn – choć mógł to sprawdzić

Tymczasem wobec tego oskarżonego gdzie indziej trwało wszczęte wcześniej postępowanie karne o to samo przestępstwo

W takiej sytuacji prawo nakazuje umorzyć postępowanie wszczęte później, co nie nastąpiło 

Dlatego RPO złożył kasację w tej sprawie, którą uwzględnił Sad Najwyższy”

źródło:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/oskarzony-dwa-razy-za-ten-sam-czyn-SN-uwzgl%C4%99dni%C5%82-kasacj%C4%99-RPO

” Należy w tym kontekście przypomnieć, że stan zawisłości sprawy, o którym mowa w art. 17 § 1 pkt 7 in fine k.p.k., jako przeszkoda prawna do prowadzenia postępowania, powstaje z chwilą wejścia postępowania przygotowawczego w fazę in personam, a więc przedstawienia konkretnej osobie zarzutu o dany czyn. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli postępowanie wcześniej wszczęte toczy się co do tego samego czynu tej samej osoby, a więc gdy zachodzi tożsamość podmiotowo – przedmiotowa obu tych postępowań. W takiej sytuacji prawidłowy jest proces wszczęty wcześniej, natomiast proces wszczęty później od początku dotknięty jest wadą prawną i z tego powodu podlega umorzeniu (zob. orzeczenia Sądu Najwyższego: wyrok z dnia 14 czerwca 2013 r., II KK 135/13, LEX nr 1321738 oraz postanowienie z dnia 25 września 2015 r., III KK 140/15, LEX nr 1929127). „

źródło:

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-kk-697-18-zakres-obowiazku-sprawdzenia-istotnych-522703976

( III KK 697/18 )

blog partnerski sklepu
Updated: 11 lutego 2021 — 20:56

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *