Sąd do organu sprawdźcie dokładnie zalanie przez sąsiada. Też obliczenia.

W zaskarżonej decyzji organ, opierając się na opinii biegłego, stwierdził że przeprowadzone w ekspertyzie obliczenia odpływu dla opadu o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 10% wskazują, że jego skutki nie spowodują naruszenia stosunków wodnych w rejonie zbiornika wodnego, a wydatek istniejącego rurociągu jest wystarczający dla jego odprowadzenia. Warunki odprowadzania wód istniejącym rurociągiem ø 20 cm po wykonaniu zbiornika nie ulegną zmianie w stosunku do warunków, jakie mają miejsce przed jego wykonaniem. Kolegium uznało, że z materiału dowodowego sprawy wynika, że budowa studni drenarskiej i rurociągu PVC ø 200 mm na działce nr (…) nie spowodowała zmiany stanu wody w gruncie. Z opinii biegłego, która jest logiczna i spójna, wynika bowiem, że wykonane zmiany na działce nr (…) nie spowodowały naruszenia stosunków wodnych na działkach sąsiednich, zaś rzędne dna rurociągów zapewniają utrzymanie zwierciadła wody projektowanego zbiornika wodnego na projektowanym poziomie wynoszącym 24,00 m n.p.m.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej przesłanki organ uznał, że nie ma podstaw do nałożenia na właścicieli działki nr (…) obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodzie.

Skarżący konsekwentnie utrzymywał, że na terenie działki nr (…) doszło do zmian powodujących zmiany stosunków wodnych, a stan ten ma związek ze zmianą zagospodarowania działki nr (…).

Analizując zakres przeprowadzonego w rozpatrywanej sprawie postępowania dowodowego, Sąd stwierdził, że organ odwoławczy nie wyjaśnił prawidłowo czy na terenie działki nr (…) doszło do zmiany stosunków wodnych, w szczególności poprzez wykonanie rurociągu, oraz czy zmiana ta miała wpływ na nieruchomość skarżącego.

Organ stwierdził w zaskarżonej decyzji, że brak jest możliwości by wykonanie studni i rurociągu na działce nr (…) wpłynęło na zalewanie gruntu skarżącego po wykonaniu projektowanego przez uczestników postępowania zbiornika wodnego. Takie właśnie wnioski zawarte zostały w opinii biegłego sporządzonej w grudniu 2015 r. Nie ulega wątpliwości, że kwestia ta wymagała wiadomości specjalnych, skutkiem czego w sprawie celowe było dopuszczenie dowodu za opinii biegłego w tym zakresie.

Gdyby ustalenie takie było prawidłowe, to brak byłoby podstaw do wydania wobec właścicieli tej nieruchomości nakazów z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne. W tym zakresie stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji jest słuszne. Niemniej jednak organ, wbrew treści art. 77 § 1 i 80 k.p.a., nie wyjaśnił dokładnie sprawy w tym zakresie.

W sprawie niniejszej bezsporne bowiem jest, że zbiornik wodny został już wykonany przez uczestników postępowania w styczniu 2016 r. Ta okoliczność nie została jednakże uwzględniona przez organ przy podejmowaniu rozstrzygnięcia. W opinii z grudnia 2015 r. ustalano bowiem wpływ przeprowadzonych prac na stosunki wodne i analizę w kontekście projektowanego dopiero zbiornika wodnego. W szczególności zaś wymagały wyjaśnienia okoliczności dotyczące budowy tego zbiornika i w tym kontekście ocena skutków realizacji rurociągu oraz studni drenarskiej, które są z tym zbiornikiem powiązane. Uczestnicy postępowania powoływali się przy tym na legalność tego obiektu i uzyskanie stosownych pozwoleń. Kwestia ta została zupełnie pominięta przez organ. Brak jest zatem oceny stanu faktycznego aktualnego w dacie orzekania organu, w którym to na działce nr (…) zbudowany był już zbiornik wodny, o którym hipotetycznie tylko wypowiadał się biegły w swojej opinii. W efekcie sprawa pozostaje niewyjaśniona. Stąd też rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonej decyzji nie może być uznane za prawidłowe.

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-gd-315-16-zwiazek-przyczynowo-skutkowy-miedzy-522235480

II SA/Gd 315/16 Związek przyczynowo-skutkowy między zmianą stanu wody na gruncie a szkodliwym oddziaływaniem.

blog partnerski sklepu
Updated: 8 stycznia 2022 — 21:39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *