Rozporządzenie unijne nie przewiduje zastosowania fikcji prawnej przy doręczaniu dokumentów, ale jednocześnie wyraźnie nie wyklucza uzupełniającego stosowania przepisów krajowych.

„Czy uznać, że pozwany został prawidłowo poinformowany o wszczęciu postępowania i skutkach własnej bierności, czy też – przeciwnie – uznać, że doręczenie w postaci złożenia pism kierowanych do pozwanego w aktach sprawy w ogóle nie nastąpiło, a fikcja prawna ustanowiona w art. 11355 k.p.c. narusza prawo do obrony i zakaz dyskryminacji pozwanych mających siedzibę w innych państwach członkowskich. (…)

rozpoznający zażalenie Sąd Apelacyjny w K. podzielił wątpliwości pozwanej dotyczące zgodności art. 11355 k.p.c. z unijnym rozporządzeniem o doręczeniach, z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawniej art. 12 TWE) i z art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W celu rozwiania tych wątpliwości, jak zaznaczono powyżej, Sąd Apelacyjny w K. zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. ”

źródło:

http://portalprocesowy.pl/opinie-i-komentarze/art113,wykladnia-prawa-unii-nalezy-do-trybunalu-sprawiedliwosci.html

 

„Obecnie bowiem pozwany zamieszkały w innym państwie UE nie może odmówić przyjęcia pisma wszczynającego postępowanie, które nie byłoby przetłumaczone na język dla niego zrozumiały lub na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym mieszka.”

http://www.mleko-portalprawny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1130:dorczenia-pism-procesowych-niezgodne-z-prawem-unii-europejskiej-&catid=39:aktualnoci-prawne&Itemid=62

blog partnerski sklepu
Updated: 6 stycznia 2013 — 19:38

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *