reformationis in peius

„Zagadnienie to, co do zasady, zostało uregulowane w art. 234 Ordynacji podatkowej, w myśl którego organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny.”

żródło

(por. wyrok NSA z 18 czerwca 1997 r., sygn. akt SA/Sz 1231/96).

blog partnerski sklepu
Updated: 29 lipca 2012 — 12:56

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *