Oświadczenie woli. Nieważność względna i bezwzględna art. 39 kc czy podlega konwalidacji. Art 58 1 i 2 kc.

Kodeks cywilny jasno stwierdza, że bezwzględnie nieważne (czasem tylko co do części, jeśli problem dotyczy mniej istotnych elementów czynności) są czynności prawne sprzeczne z ustawą, zasadami współżycia społecznego lub mające na celu obejście ustawy.

(…)

Przykładowo może być to formalne zawarcie nieodpłatnej umowy użyczenia lokalu (czynność symulowana), aby ukryć rzeczywiście uzgodniony między stronami, odpłatny najem (czynność dysymulowana). W takiej sytuacji czynność symulowana zawsze skutkuje nieważnością bezwzględną.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1421598,oswiadczenie-woli-kiedy-niewazne-umowa-czynnosci-prawne.html

Sąd ten wyjaśnił, że nieważność czynności prawnej nie zawsze pozbawia ją
skutków prawnych. Przepisy prawa, w tym ustawa o KRS. przewidują szereg
unormowań mających na celu ochronę osób działających w dobrej wierze.
Zgodnie z ugruntowanym na tle art. 39 k.c. orzecznictwem czynność zdziałana
przez nieuprawniony organ osoby prawnej jest bezwzględnie nieważna i nie
podlega konwalidacji.

(…)Reasumując, ponieważ zapisy na sąd polubowny były nieważne na
podstawie art. 58 § 1 k.c., bezprzedmiotowe było rozważanie ich nieważności na
podstawie § 2 tego artykułu.

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20cskp%2064-21.pdf

Art.  58.  [Nieważność bezwzględna; Klauzula salwatoryjna]

§  1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

§  2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§  3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-58

blog partnerski sklepu
Updated: 20 lutego 2022 — 18:35

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *