Odpowiedzialność solidarna, sprawa cywilna, warunki konieczne.

„Nie były to zatem jednorazowe, okazjonalne transakcje, dokonywane bez głębszej refleksji, co uzasadniało przyjęcie, iż mogli i powinni przypuszczać, że będące przedmiotem obrotu mienie pochodzi z przestępstwa.

Sąd Okręgowy stwierdził, że sprawca szkody odpowiada za nią na podstawie art. 415 k.c. Zgodnie z art. 422 k.c. do kategorii współsprawców zalicza się nie tylko osoby współdziałające ze sprawcą szkody, ale i te, które go nakłoniły (podżegacz), lub które były mu pomocne (pomocnik) do wyrządzenia szkody, a więc osoby współdziałające. Jak współsprawca traktowany jest również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody, najczęściej paser. Dla przypisania solidarnej odpowiedzialności cywilnej „pomocnikowi” i „podżegaczowi” ze sprawcą podstawowym, ustawodawca wymaga stwierdzenia winy – przy czym nie musi to być wina umyślna czy rażące niedbalstwo, może to być również każde niedbalstwo. Powyższe kategorie współsprawstwa dotyczą udziału na poszczególnych etapach popełnienia czynu zabronionego, a więc form stadialnych popełnienia przestępstwa przez sprawcę podstawowego. Natomiast „paserstwo” nie wiąże się już z etapem popełnienia czynu zabronionego, który już został dokonany. Przez to pojęcie rozumie się pomoc w zbyciu rzeczy, wszelkie zachowanie ułatwiające realizację porozumienia między zbywcą a nabywcą rzeczy dotyczącego przeniesienia jej własności, którego zgodnie z opisem przypisanych im czynów dopuścili się pozwani w niniejszej sprawie. Paser odpowiada za skorzystanie z czynu zabronionego popełnionego przez inną osobę, ale wymaga to przypisania mu winy umyślnej, na co wskazuje „świadomość” skorzystania ze szkody. O świadomym skorzystaniu ze szkody wyrządzonej przez inną osobę można mówić jedynie wówczas, gdy temu, kto ze szkody skorzystał, można przypisać winę umyślną.”

źródło:
https://www.saos.org.pl/judgments/349830


ciekawe chociaż nie SN przypadki też tu
https://rf.gov.pl/orzecznictwo/art-441-odpowiedzialnosc-solidarna/W_jakich_sytuacjach_mamy_do_czynienia_z_odpowiedzialnoscia_solidarna__584 (co innego: sprawa odpowiedzialności solidatnej ubezpieczyciela: 822 § 4 k.c )


Obok bezpośredniego sprawcy (sprawców) szkody i solidarnie z nimi (art. 441 k.c.) odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszą zatem trzy podmioty:

1) ten, kto nakłonił bezpośredniego sprawcę szkody do jej wyrządzenia (podżegacz),
2) ten, kto był pomocny sprawcy szkody (pomocnik) oraz
3) ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody (np. paser).

źródło (czyli nakłonił, pomagał, świadomie skorzystał – ale czy to przypadkiem nie musi być wszystko łącznie?). Potrzebny wyrok SN. Dygresja: Pkt 2: celowym działaniem? / Samym zaniechaniem? Case: Swoim działaniem po powstaniu szkody?

Dygresja: Uchwała SN na temat świadomości ( Sygn. akt III CZP 89/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. )

” Świadomie korzysta z wyrządzonej drugiemu szkody (art. 422 k.c.) ten, kto wie, że odnosi korzyść z cudzego czynu niedozwolonego. „

źródło:

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2089-17.pdf

blog partnerski sklepu
Updated: 2 grudnia 2019 — 11:22

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *