oddalenie apelacji na posiedzeniu niejawnym, możliwości

„Art. 385. [Oddalenie]

Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna.”

źródło: http://www.serwisprawa.pl/kodeksy,5,kodeks-postepowania-cywilnego,pg,20

„SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Możliwość zakwestionowania wyroku, z którym się nie zgadzamy, daje także skarga o wznowienie postępowania. Pozwala ona podważyć prawomocny wyrok lub prawomocne postanowienie sądu.

 

 

(…)W sprawach, w których co do zasady ze względu na ich rodzaj skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego nie przysługuje, możemy, jeśli błędny werdykt wyrządził nam szkodę, domagać się stwierdzenia jego niezgodności z prawem.

Skargę taką, której pełna nazwa brzmi „skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia”, wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał to orzeczenie. Termin do jej wniesienia wynosi dwa lata i liczy się od dnia uprawomocnienia się werdyktu. Jednakże wyłącznie uprawnionym do jej rozpatrzenia jest Sąd Najwyższy. Ten sąd należy wskazać w skardze jako jej adresata.

Wyrok SN uwzględniający to żądanie nie prowadzi do uchylenie czy unieważnienia wyroku, ale otwiera drogę do uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa.

Skarga ta wchodzi zasadniczo w rachubę tylko wówczas, gdy zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest niemożliwe.”

źródło: http://www.rp.pl/artykul/564604.html?print=tak&p=0

 

 

UZASADNIENIE WYROKU

W sprawach, w których apelację oddalono, uzasadnienie sporządza się tylko wówczas, gdy strona zażądała doręczenia jej wyroku z uzasadnieniem. Obowiązek sporządzenia uzasadnienia z urzędu nie oznacza, że sąd ma również obowiązek doręczenia tego uzasadnienia stronie.

źródło: http://e-prawnik.pl/porady-prawne/postepowanie-przed-sadem/uzasadnienie-wyroku-w-postepowaniu-apelacyjnym.html

 

+ tabela środków zaskarżenia (apelacja, kasacja, zażalenie, skarga o wznowienie postępowania)

http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/srodki-zaskarzenia-w-kpc.html

 

blog partnerski sklepu
Updated: 28 maja 2013 — 19:28

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *