Obraza sądu, znieważanie funkcjonariusza publicznego. Post końcowy czyli 226 § 1 kk; 226 § 3 kk; 216 k.k

Te poważne sankcje wynikają wprost z art. 226 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi:

Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Co w omawianej sprawie najistotniejsze, jak wynika to z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 roku (sygnatura akt. P 3/06), nie możemy odpowiadać na podstawie powyższego przepisu, w wypadku gdy znieważymy funkcjonariusza, wtedy gdy nie wykonuje on swoich obowiązków służbowych (jest po służbie, nie wylegitymował się).”

źródło: https://odkryjprawo.pl/zniewazenie-funkcjonariusza/


Bardziej obrazowo ujmując nie będzie przestępstwem z art. 226 § 1 k.k. znieważenie funkcjonariusza publicznego w sytuacji, gdy już nie pełni on obowiązków służbowych (np. jest po pracy)Nie będzie przestępstwem również zniewaga dotycząca prywatnej sfery życia funkcjonariusza np. konfliktu sąsiedzkiego. Oczywiście w żadnym z opisanych wyżej wypadków nie można wykluczyć kwalifikowania zachowania sprawcy jako czynu zabronionego z art. 216 k.k. tj. zwykłej zniewagi.

źródło: http://sprawy-karne.biz.pl/art-226-k-k-zniewazenie-funkcjonariusza-publicznego-policjanta/


226 § 1 kk; 226 § 3 kk; 216 k.k

„Co istotne ten przepis nie przewiduje już sankcji w postaci kary pozbawienia wolności a tylko grzywnę i ograniczenie wolności (polegające np. na nieodpłatnej pracy na cele społeczne przez określony czas i w określonym wymiarze godzin w tygodniu).”

źródło: https://odkryjprawo.pl/zniewazenie-funkcjonariusza/


226 § 3 kk

„tja. dla mnie, jako karnisty z upodobania tylko, to przede wszystkim zagadka logiczna. doszedłem do wniosku, iż prawidłowe rozumienie tego wyroku TK jest takie, iż niekonstytucyjne jest znieważenie funkcjonariusza w związku z pełnieniem obowiązków służbowych:
– dokonane niepublicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych
oraz
– dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych

to czy oskarżony działał publicznie, czy też niepublicznie, nie ma znaczenia z punktu widzenia znamion z art. 226 § 1 kk, miałoby znaczenie tylko wówczas, gdyby koleś został oskarżony np. o czyn z art. 226 § 3 kk”

źródło: https://www.ebos.pl/zdaniem-sedziego/2140-art-226-po-wyroku-tk.html

blog partnerski sklepu
Updated: 8 listopada 2019 — 12:02

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *