O egzekucji w podatkach. Podatnik wpłaca sam vs. „nie wpłaca sam”. 115 upea.

” Zdaniem Sądu, środki uzyskane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych nie są „wpłatą” w rozumieniu art. 62 § 1 O.p., dokonaną przez podatnika na konto wierzyciela, a zatem nie można do nich stosować regulacji dotyczących dobrowolnych wpłat podatnika, lecz przepisy dotyczące należności uzyskanych w wyniku zastosowania środków przymusu (por. wyrok NSA z dnia 13 lutego 2014 r. sygn. akt II FSK 486/12, LEX nr 1497829). Sposób rozdysponowania kwoty uzyskanej w toku egzekucji określają przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) – dalej jako „u.p.e.a.”, a wierzyciel powinien dokonać rozliczenia stosownie do tych przepisów. Stąd też w sprawie nie było podstaw do wydania postanowienia o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości podatkowych na podstawie art. 62 O.p., jak to uczynił organ pierwszej instancji. Organ odwoławczy dostrzegł tę wadliwość i prawidłowo wyeliminował postanowienie organu pierwszej instancji z obrotu prawnego. „

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-gd-625-17-zaliczenie-wplat-dokonanych-przez-522527775


W rozpoznawanej sprawie poza sporem pozostaje, że kwota, którą Organ I instancji zaliczył na poczet zaległości skarżącego, została przekazana naczelnikowi urzędu skarbowego przez bank, jako realizacja zajęcia rachunku bankowego w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Środki uzyskane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych nie stanowią wpłaty podatnika na konto wierzyciela w rozumieniu art. 62 § 1 O.p., a zatem nie można do nich stosować regulacji dotyczących dobrowolnych wpłat podatnika, lecz przepisy dotyczące należności uzyskanych w wyniku zastosowania środków przymusu. Sposób rozdysponowania kwoty uzyskanej w toku egzekucji określają przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) a wierzyciel powinien dokonać rozliczenia stosownie do tych przepisów. Wskazać dodatkowo należy, że organem egzekucyjnym w niniejszej sprawie nie był wierzyciel, będący organem podatkowym. „

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-gd-151-18-zaliczenie-wplaty-uzyskanej-z-egzekucji-522564582

Art.  13. 1.  Do postępowań egzekucyjnych wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.2.  Do egzekucji z:1) pieniędzy,2) rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego oraz rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową,3) wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku,4) praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych,5) ruchomości

– wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-ustawy-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-oraz-18905651

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/analizy-orzecznictwa/koszty-egzekucyjne-w-administracji-istota-problemu.html

blog partnerski sklepu
Updated: 15 marca 2021 — 15:31

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *