Naruszanie prawa konkurencji.

https://www.arslege.pl/ustawa-o-zwalczaniu-nieuczciwej-konkurencji/k61/

w tym szczególnie

https://www.arslege.pl/utrudnianie-dostepu-do-rynku-innym-przedsiebiorcom/k61/a11176/

dalej

„Art. 6. UOiK

Porozumienia zakazane

1.Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na:
1)ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów;
2)ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji;
3)podziale rynków zbytu lub zakupu;
4)stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;
5)uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
6)ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem;
7)uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.
2.Porozumienia, o których mowa w ust. 1, są w całości lub w odpowiedniej części nieważne, z zastrzeżeniem art. 7wyłączenie zakazu porozumień i art. 8rozszerzenie przesłanek wyłączenia zakazu porozumień. „

źródło:
https://www.arslege.pl/ustawa-o-zwalczaniu-nieuczciwej-konkurencji/k61/

Co może monopolista, ceny https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=11136

blog partnerski sklepu
Updated: 28 stycznia 2020 — 19:28

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *