na podatniku spoczywa ciężar

Otóż, gdy w toku postępowania przed organami podatkowymi okaże się, że podatnik poniósł wydatki albo zgromadził środki lub mienie przekraczające znacznie dochód wykazany w zeznaniach podatkowych, to właśnie na podatniku spoczywa ciężar bezsprzecznego i jednoznacznego wykazania, że te wydatki albo zgromadzone środki lub mienie znajdują pokrycie w określonych źródłach przychodów lub w posiadanych zasobach.”

źródło:


kliknij tutaj

„W ocenie NSA (w wyroku z dnia 26 października 2005 roku FSK 188/05 i 27 października 2005 roku FSK 2438/04) dla właściwiej realizacji zasady prawdy obiektywnej konieczne jest zarówno ustalenie okoliczności zgodnych ze stanem rzeczywistym jak również prawidłowa ich kwalifikacja. Organ podatkowy jest zobligowany do podjęcia działań, które są niezbędne do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. W przypadku zaniechania czynności o charakterze obligatoryjnym – organ dopuszcza się uchybienia zasadzie prawdy materialnej.

(…)

Inny pogląd, do niedawna aprobowany przez orzecznictwo, przyjmował że w prawie podatkowym nie ma regulacji dotyczącej rozkładu ciężaru dowodu i zastosowanie mają przepisy zaczerpnięte z prawa cywilnego (art. 6 KC). W licznych wyrokach NSA czy WSA możemy odnaleźć tezy, zgodnie z którymi na podatniku ciąży obowiązek dowodzenia faktów, z których wywodzi skutki prawne. Podobne ujęcie znajduje nielicznych zwolenników wśród przedstawicieli nauki. Henryk Dzwonkowski i Zygmunt Zgierski (H. Dzwonkowski, Z. Zgierski Procedury podatkowe, Warszawa 2006 s 647 i n.) są zwolennikami poglądu, iż na podatniku spoczywa obowiązek współdziałania przy gromadzeniu dowodów.”

 

źródło: http://lexplay.pl/artykul/Prawo-Podatkowe/ciezar_dowodu_w_postepowaniu_przed_organami_podatkowymi

blog partnerski sklepu
Updated: 24 lipca 2013 — 13:45

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *