Falsus procurator w podatkach, inaczej niż w KC. Nieważność?

Zdaniem Sądu wskazane w skardze przepisy kodeksu cywilnego nie mogły znaleźć w sprawie zastosowania. Zgodnie z art. 103 § 1 k.c., jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. Z powołanego przepisu jednoznacznie wynika, iż dotyczy on potwierdzenia przez mocodawcę zawiązania czynności cywilnoprawnej w postaci umowy. W postępowaniu administracyjnym zachodzą relacje o charakterze publicznoprawnym, nie zawiązuje się w nim czynności cywilnoprawnych – nie dochodzi do zawierania umów. Tym samym brak jest jakichkolwiek przesłanek do uznania stosowania w postępowaniu administracyjnym wskazanego przez skarżącego art. 103 § 1 k.c.

Dla potwierdzenia powyższego stanowiska warto przywołać orzeczenia WSA w Szczecinie oraz WSA w Bydgoszczy, w których Sąd postawił następującą tezę. Jeżeli pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność dokonanych na rzecz strony czynności prawnych w postępowaniu przed organem nie może być potwierdzona przez stronę, na rzecz której działał. W postępowaniu uregulowanym w O.p. nie ma bowiem przepisu umożliwiającego stronie dokonanie takiego potwierdzenia. Natomiast przepis art. 103 § 1 k.c., który mógłby znaleźć zastosowanie w takim postępowaniu, na mocy przepisu art. 137 § 4 O.p., stanowiącego, że w zakresie nieuregulowanym w § 1-3a stosuje się przepisy prawa cywilnego, nie może stanowić podstawy do potwierdzenia ważności takich czynności prawnych. Ten przepis dotyczy tylko umów cywilnoprawnych, a nie innych czynności prawnych (por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Sz 2009/09, LEX nr 511570, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Bd 211/10).

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-sa-wa-2137-11-wyrok-wojewodzkiego-sadu-521458854

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2012 r. III SA/Wa 2137/11

„W postępowaniu uregulowanym w O.p. nie ma bowiem przepisu umożliwiającego stronie dokonanie takiego potwierdzenia.” – kiedy była zmiana w O.p.?

blog partnerski sklepu
Updated: 7 grudnia 2021 — 15:06

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *