Czyn niedozwolony z udziałem obcokrajowca, szkoda, sąd właściwy. Drugi przypadek: zagraniczny urząd spowodował szkodę. Rzym I i II.

” Zgodnie z art. 31 § 1 ppm, zobowiązanie nie wynikające z czynności prawnej podlega prawu państwa, w którym nastąpiło zdarzenie będące źródłem zobowiązania. „

ale jeżeli „państwowość” zagraniczna to już inaczej:

” W doktrynie i orzecznictwie nie ma jednolitości poglądów, co do tego, jaka jest podstawa normatywna immunitetu jurysdykcyjnego państwa obcego i jego organów na 7 gruncie prawa polskiego. „

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CSK%20293-07-1.pdf

( Sygn. akt III CSK 293/07 z dnia 13 marca 2008 r. )


” Pierwszeństwo przed krajowymi przepisami ma natomiast Rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz. U. UE L z dnia 31 lipca 2007 r.). Rozporządzenie to określa zasadę ogólną, regulującą kwestię prawa właściwego. Zgodnie z art. 4 ust. 1, prawem tym dla zobowiązania pozaumownego wynikającego z czynu niedozwolonego jest prawo państwa, w którym powstała szkoda. Jeżeli jednak osoba, której przypisuje się odpowiedzialność i poszkodowany mają w chwili powstania szkody miejsce zwykłego pobytu w tym samym państwie, stosuje się prawo tego państwa (art. 4 ust. 2). Na podstawie tych dwóch przepisów należałoby uznać za właściwe prawo niemieckie. Należy jednak zwrócić uwagę, że art. 4 ust. 3, wprowadzający regułę określaną w doktrynie jako korygującą, ustanawia zasadę ściślejszego związku. Zgodnie bowiem z tym przepisem, jeżeli ze wszystkich okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że czyn niedozwolony pozostaje w znacznie ściślejszym związku z państwem innym niż państwo wskazane w ust. 1 lub 2, stosuje się prawo tego innego państwa. Znacznie ściślejszy związek z innym państwem może polegać, w szczególności, na istnieniu wcześniejszego stosunku pomiędzy stronami, takiego jak umowa, ściśle związanego z danym czynem niedozwolonym.

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w rozpoznawanej sprawie. Szkoda powstała przy okazji wykonywania umowy zlecenia zawartej pomiędzy spółką ,,F.”-S. a pozwanym, podlegającej przepisom prawa polskiego. Spółka ta z kolei ponosi odpowiedzialność wobec inwestora niemieckiego za szkody wyrządzone m.in. przez podmioty, którymi posługuje się na podstawie umowy podwykonawczej, a więc także przez pozwanego. Związana jest z powodem umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podlegającej przepisom prawa polskiego. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że w stosunku zobowiązaniowym uczestniczą cztery podmioty, z których trzy mają siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce i łączą je podlegające przepisom prawa polskiego wcześniejsze umowy ściśle związane z wyrządzającym szkodę czynem niedozwolonym, to stosowanie reguły korygującej okazuje się uzasadnione.

Sąd Apelacyjny, wychodząc z innego założenia, nie poddał ocenie wynikającej z przepisów prawa polskiego materialnoprawnej podstawy odpowiedzialności pozwanego, co powoduje, że zaskarżony skargą kasacyjną wyrok nie może się ostać i podlega uchyleniu na podstawie art. 39815 k.p.c. Nie są natomiast zasadne zarzuty naruszenia art. 471 k.c. Wbrew tym zarzutom szkoda nie powstała przy wykonywaniu umowy zawartej pomiędzy F.-S. i pozwanym, ale przy okazji jej wykonywania. Podstawy odpowiedzialności pozwanego nie stanowią zatem przepisy dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań, lecz przepisy o czynach niedozwolonych. W tym zatem zakresie skarga okazała się niezasadna. „

źródło:
http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20CSK%20164-14-1.pdf

( Sygn. akt V CSK 164/14 z dnia 5 lutego 2015 r. )

ale o co chodzi (Rzym)


– link do Rzym II

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0864&from=pl

– link do Rzym I

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=EN

blog partnerski sklepu
Updated: 4 grudnia 2020 — 18:29

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *