Czy może dojść do przerwania biegu przedawnienia podatku podczas jego spoczywania (zawieszenia)?

„Zawieszenie biegu terminu przedawnienia oznacza, że termin ten przez okres zawieszenia nie biegnie, przez co ulega przedłużeniu. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia następuje z mocy prawa. Okres zawieszenia „dodaje się” do 5-letniego terminu przedawnienia, co skutkuje tym, że staje się on dłuższy.

Następnie organ wskazał, że dniu 1 września 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199 z późn. zm.), która zmieniła ponownie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym zmienionym przepisem, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Stosownie do art. 21 ustawy zmieniającej, do przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 70 § 4 Ordynacji w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Organ wyjaśnił, że w uchwale 7 sędziów z dnia 3 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 6/12 NSA podkreślił, iż zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2005 r. gdy zawiadomienie podatnika o jego zastosowaniu nastąpi przed upływem terminu przedawnienia.

W tej samej uchwale Sąd stwierdził, że przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania oznacza, iż czas, jaki upłynął od początku biegu terminu przedawnienia do zaistnienia przyczyny powodującej jego przerwanie uważa się za niebyły, a przedawnienie rozpoczyna swój bieg na nowo. Zdaniem Sądu nie ulega natomiast wątpliwości, iż przerwanie biegu terminu przedawnienia nie może nastąpić w okresie zawieszenia„.

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-lu-1266-15-przerwanie-biegu-terminu-przedawnienia-522168736

Tak też w uchwale

( 9.2. Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania oznacza, że czas, jaki upłynął od początku biegu terminu przedawnienia do zaistnienia przyczyny powodującej jego przerwanie, uważa się za niebyły, a przedawnienie rozpoczyna swój bieg na nowo. Nie ulega wątpliwości, iż przerwanie biegu terminu przedawnienia nie może nastąpić w okresie zawieszenia jak i w sytuacji wcześniejszego skutecznego przedawnienia się zobowiązania. )

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B036F17CF8

( I FPS 6/12 – Uchwała NSA )

WyrokWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lubliniez dnia 26 lutego 2016 r.I SA/Lu 1266/15

(tu też o fazach ad-rem ad-personam).

W orzecznictwie ustalono, że zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2005 r. gdy zawiadomienie podatnika o jego zastosowaniu nastąpi przed upływem terminu przedawnienia (uchwała 7 sędziów NSA z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 6/12).

W tej samej uchwale Sąd stwierdził, że przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania oznacza, iż czas, jaki upłynął od początku biegu terminu przedawnienia do zaistnienia przyczyny powodującej jego przerwanie uważa się za niebyły, a przedawnienie rozpoczyna swój bieg na nowo. Zdaniem NSA nie ulega natomiast wątpliwości, iż przerwanie biegu terminu przedawnienia nie może nastąpić w okresie zawieszenia.

Bez znaczenie jest podnoszona w skardze okoliczność, że S. B. miał być nie poinformowany o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia z uwagi na wszczęte postępowanie karno-skarbowe. Skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia następuje bowiem z mocy prawa i nie jest związany z zawiadomieniem o tym zawieszeniu, lecz tylko z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania (vide np. wyroki NSA: z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. akt I FSK 2017/13, SIP Lex nr 1770506, z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. akt I FSK 1207/14, (…)). Takim zawiadomieniem podatnika jest oczywiście także przedstawienie mu zarzutów (w tej sprawie (…) lipca 2007 r.).

Podatnik bowiem nie jest zawiadomiony i w związku z tym nie wie, czy i kiedy postępowanie karne w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe było wszczęte

i NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/11E6CAC16A

Zdaniem Sądu, skoro w rozpoznawanej sprawie bieg terminu przedawnienia uległ zawieszeniu na czas trwania postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe z podejrzeniem popełnienia którego wiąże się niewykonanie tego zobowiązania, to zaistnienie w okresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia okoliczności wywierającej inny skutek prawny (przerwanie biegu terminu przedawnienia) jest bez znaczenia dla biegu terminu przedawnienia, albowiem zawieszony bieg terminu przedawnienia nie może zostać przerwany. Dopiero po ustąpieniu przyczyny zawieszenia biegu terminu przedawnienia i rozpoczęciu dalszego biegu terminu przedawnienia będzie możliwe przerwanie biegu tego terminu.

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-po-507-19-zawieszenie-biegu-orzedawnienia-jako-522841770

blog partnerski sklepu
Updated: 22 lutego 2022 — 12:38

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *