Czy sąd ma obowiązek badania abuzywności – wywód uokik (istotny pogląd w sprawie).

W piśmiennictwie przyjęte jest, że
ochrona konsumenta przed klauzulami niedozwolonymi w umowach i wzorcach umownych
jest skuteczna ex lege, a zatem można dokonać ustaleń w tym przedmiocie także z urzędu*5 .
Obowiązek badania przez sąd z urzędu abuzywności postanowień umownych wynika ponadto
z orzecznictwa TSUE
, który wskazał, że „sąd krajowy jest zobowiązany z urzędu do zbadania
nieuczciwego charakteru warunku umownego, o ile dysponuje niezbędnymi w tym celu
informacjami co do okoliczności prawnych i faktycznych. W przypadku, gdy sąd krajowy uzna
dany warunek umowny za nieuczciwy – nie stosuje go, chyba że konsument się temu
sprzeciwi”*6

5 Tak: A. Olejniczak, Komentarz do art. 385/1/ k.c. (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III.
Zobowiązania – część ogólna, LEX 2014 r., tak samo A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 385/1/ k.c. (w:) Kodeks
cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, LEX/el. 2011 r., która wskazuje, że sankcja bezskuteczności
niedozwolonej klauzuli następuje ipso iure, nie ma zatem konieczności wytaczania jakiegokolwiek powództwa
ustalającego w tym względzie
6 Wyrok TSUE z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie Pannon GSM Zrt. Vs Erzsébet Sustikné Győrfi, sygn. akt C-
243/08, pkt 33-35.

źródło:

(lub tu)

blog partnerski sklepu
Updated: 28 marca 2022 — 11:22

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *