Kategoria: spółka z o.o.

sprzedaż udziałów, KRS, rejestr, zmiana umowy spółki

 

„Jak może wiesz, w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy ujawnić dane wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego, dane pozostałych wspólników dostępne są w aktach rejestrowych spółki. Oczywiście zarówno rejestr, jak i akta rejestrowe są jawne. Mamy więc pełną transparentność co do „właścicieli” spółki.”

źródło:  http://rejestracjaspolkizoo.pl/2012/02/16/spolka-anonimowa/

„Wypis aktu notarialnego zmiany umowy spółki (statutu) trzeba złożyć do urzędu skarbowego w terminie dwóch tygodni od dnia rejestracji zmiany umowy spółki (statutu) oraz wskazać datę tej rejestracji, sąd, który jej dokonał oraz sygnaturę sprawy sądowej. (… )Co prawda brak jest przepisu, który przewidywałby ewentualną sankcję za naruszenie opisanego w niniejszym artykule obowiązku, ale dobrze jest o nim pamiętać, bo urząd skarbowy zawsze może się o jego wykonanie upomnieć.)”

źródło:  http://www.lexpress.pl/index.php?module=articlemodule&action=view_article&id=3447

 

„Art. 8. 1. Rejestr jest jawny.
2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.
3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.”

źródło: http://podatkoweprawo.pl/drukuj/porada/134809.html

„Zmianę wspólnika należy zgłosić do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, służą do tego formularze:

KRS-Z3,

KRS-ZE.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłat:

400 zł – tytułem opłaty sądowej od wniosku,

250 zł – tytułem opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

 

źródło:  http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo-spolek/sprzedaz-udzialow-a-zmiana-umowy-spolki.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Szczególna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy straty spółki wykazane w bilansie sporządzonym przez zarząd przewyższają sumę jej kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. „

„W tym przypadku zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami k.s.h., zobowiązany jest niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Jeżeli wspólnicy uznają, że powinna ona zaprzestać działalności, to mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu. W tym wypadku wystarczająca jest bezwzględna większości głosów (czyli więcej niż połowa głosów oddanych za uchwałą).”

źródło: http://www.l-w.com.pl/jak-zlikwidowac-i-rozwiazac-spolke-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/

 

 

międzynarowody spółkowy przedstawiciel podatkowy (spółka zależna)

„działając z Austrii, bez stałego zakładu we Włoszech. Athesia Advertising miała jednak włoską spółkę zależną, Athesia Druck, z siedzibą w Bressanone (Włochy), którą wyznaczyła jako swojego przedstawiciela podatkowego zgodnie z art. 17 dekretu o podatku VAT.”

źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0001:PL:HTML

 

 

Jerzy W. był w swojej spółce tylko prokurentem i nikt go nie ściga.

„Jerzy W. był w swojej spółce tylko prokurentem i nikt go nie ściga.”

źródło:

http://biznes.onet.pl/strzez-sie-wspolniku,49585,5112113,2,news-detal

A co by było, gdyby członkiem zarządu był tylko Marcin (…) a jego żona np. prokurentem, czyli osobą, która może mieć w spółce zakres kompetencji zbliżony do członka zarządu? Lub odwrotnie. W takiej sytuacji, gdyby roszczenia wierzycieli oparte były na podstawie art. 299 ksh, uchroniliby połowę swojego majątku  osobistego. Wierzyciele mogliby żądać zaspokojenia tylko z udziału tego małżonka, który jest członkiem zarządu. Prokurent nie ponosi odpowiedzialności na podstawie tego przepisu. Oczywiście prokurent może ponosić odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego (art. 415 kc), ale to jest już inna sprawa, wykraczająca poza zakres tego wpisu.”

źródło:

http://www.intercyza-blog.pl/kategoria/dzialalnosc-gospodarcza-malzonka/

 

O spółce z o.o. ; Czynsz za wynajem mieszkania dla członka zarządu a koszty

http://blog.kancelaria-doradcza.pl/optymalizacja/jak-powolac-prezesa-spolki-z-o-o-zeby-nie-placic-skladek-zus/

Podsumowując:

Czynsz za wynajem mieszkania dla członka zarządu będzie kosztem uzyskania przychodów. Natomiast wydatki na sprzęt służący celom osobistym nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.”

http://biznes.interia.pl/news/koszt-najmu-mieszkania-dla-czlonka-zarzadu-koszty,1552078