Kategoria: o allegro

Spółka allegro daje rabat NABYWCOM czy to dla nich przychód? Czy spółce w ten sposób powstają obciążenia w zakresie podatku dochodowego? Odpowiada NSA.

„Nie można wobec tego zgodzić się z organem interpretacyjnym, że kwota równoważna kwocie zrealizowanego kuponu rabatowego stanowi dla klienta internetowej platformy handlowej „wartość pieniężną”, o której stanowi art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. W orzecznictwie przyjmuje się, że pod pojęciem „wartości pieniężne” rozumieć należy aktywa finansowe, stanowiące substytut pieniądza, a więc przede wszystkim papiery wartościowe, a także środki płatnicze, jak weksle, czeki, akredytywy, przekazy. W rezultacie na gruncie art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. określenie to obejmuje świadczenia o różnym charakterze, w tym nie tylko papiery wartościowe, ale i świadczenia w naturze, czy świadczenia nieodpłatne.”

źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8D92D9537B

II FSK 2478/17 – Wyrok NSA

i także

„Na wstępie dalszych rozważań należy poczynić uwagę, że z punktu widzenia masowego klienta dokonującego zakupu w sieci internetowej bez znaczenia jest to, czy zniżkę ceny, którą ma zapłacić za dany towar, bądź usługę otrzymuje od sprzedawcy, czy też od pośrednika w transakcji zakupu, który prowadzi internetową platformę handlową. Podkreślenia wymaga jedynie, że dokonujący zakupu w opisanej we wniosku formie jest klientem zarówno sprzedawcy towaru, bądź usługi, jak również podmiotu prowadzącego platformę za pośrednictwem której dokonuje zakupu. Zatem z jego punktu widzenia obojętne jest kto sfinansuje część ceny zakupu, a mianowicie czy będzie to faktyczny sprzedawca, czy też udostępniający platformę umożliwiającą sprzedaż i zakup danego dobra pośrednik. (…)

Nie można wobec tego zgodzić się z organem interpretacyjnym, że kwota równoważna kwocie zrealizowanego kuponu rabatowego stanowi dla klienta internetowej platformy handlowej „wartość pieniężną”, o której stanowi art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. W orzecznictwie przyjmuje się, że pod pojęciem „wartości pieniężne” rozumieć należy aktywa finansowe, stanowiące substytut pieniądza, a więc przede wszystkim papiery wartościowe, a także środki płatnicze, jak weksle, czeki, akredytywy, przekazy. W rezultacie na gruncie art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. określenie to obejmuje świadczenia o różnym charakterze, w tym nie tylko papiery wartościowe, ale i świadczenia w naturze, czy świadczenia nieodpłatne. Jednakże nie wszystkie wartości pieniężne muszą przybrać postać przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 1824/16, publ. CBOSA). W realiach rozpatrywanej sprawy opisane kupony rabatowe realizowane przez klientów platformy internetowej w ramach prowadzonej przez skarżącą akcji marketingowej nie mogą stanowić dla nich przychodu z innych źródeł w rozumieniu art.10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f., jak również z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Nie do przyjęcia jest założenie, że osoba korzystająca z takiego kuponu nabywając towar po cenie niższej od regularnej oferty osiąga korzyść majątkową odpowiadającą różnicy w cenie produktu, wyłącznie z uwagi na to, że owo zmniejszenie ceny jest finansowane przez inny podmiot niż rzeczywisty sprzedawca.”

Kiedy powstał i jak działa allegro smart.

„24 sierpnia 2018, 16:58

Usługa Allegro Smart! Warunki dla sprzedających”

źródło: https://allegro.pl/dla-sprzedajacych/usluga-allegro-smart-warunki-dla-sprzedajacych-9dG9omEnet1

” Pokrywamy koszt dostawy lub jego część do maksymalnych kwot określonych wcześniej przez sprzedających, zgodnie z wytycznymi (wysokość tych kosztów wskazana jest w miejscu “Koszt bez Allegro Smart!” w poniższej tabeli). Oznacza to, że jeśli koszt dostawy wskazany przez sprzedającego w miejscu „Koszt dostawy bez Allegro Smart!” będzie wyższy niż wartość wskazana w zestawieniu, to dostawa ta nie zostanie zrealizowana w ramach Allegro Smart! „

źródło: https://allegro.pl/pomoc/dla-kupujacych/dostawa-z-allegro-smart/metody-dostawy-i-zwrotu-przesylek-w-ramach-allegro-smart-a1WrzwbOXf6

Interpelacja poselska w sprawie allegro, odpowiedź UOKiK.

„Odpowiedź prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów –

na zapytanie nr 2174

w sprawie podejrzenia stosowania praktyk niezgodnych z zasadami równej konkurencji w ramach serwisu aukcyjnego Allegro”

na zapytanie z dnia
25 września 2012 r.

https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2828267F

źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=53E67FBE&view=null

Jak księgować allegro „smart” w firmie? Pewne pytania są kłopotliwe nawet dla biegłych rewidentów.

” Można więc przypuszczać, że Allegro podejmuje się świadczenia za odpłatnością usługi przejęcia przyszłego zobowiązania (długu) danego nabywcy z tytułu kosztów transportu wobec wszystkich przyszłych kontrahentów nabywcy w określonym umową czasie (miesiąc lub rok). Niemniej, z uwagi na lakoniczne postanowienia regulaminu trudno zająć jednoznaczne stanowisko co do charakteru tej usługi.

(…)

Gdyby w opisanej sytuacji rzeczywiście następowało przejęcie przez Allegro długu z tytułu usługi transportowej, przepis ten nie powinien mieć zastosowania, gdyż na skutek tego przejęcia kupujący przestałby być dłużnikiem zobowiązanym do uregulowania należności za transport wobec sprzedawcy. „

źródło:
https://rachunkowosc.com.pl/jak_zaksiegowac_fakture_na_dostawe_z_transportem_gdy_nabywca_towarow_na_allegro_korzysta_z_pakietu_smart

Czy skarbówka może pozyskać dane z portalu aukcyjnego?

” Naczelnik wyjaśnił cel pozyskanie danych, wyszczególnionych w postanowieniu. Stwierdził przy tym, że ocena czy informacje o których przekazanie wystąpił organ mają bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego należy do organu prowadzącego postępowanie, nie do skarżącej. Za niezasadny uznał również zarzut naruszenia art. 122 O.p. i art. 45 ust. 3 zdanie 2 ustawy o KAS poprzez nieustalenie, czy spółka jest w stanie wywiązać się z nałożonego obowiązku przekazania danych w wyznaczonym terminie i czy dysponuje danymi, których przekazania domaga się organ „

źródło:
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-po-410-19/podatkowe_postepowanie/1721eda.html

allegro vs Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. (Po coś potrzebował dane Panie Dyrektorze).


Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk sędzia del. WSA Mirosława Pindelska (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Ewa Dubiel po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Grupy Allegro Sp. z o. o. w Poznaniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SAB/Bd 30/13 w sprawie ze skargi Grupy Allegro Sp. z o. o. w Poznaniu na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy na rzecz Grupy Allegro Sp. z o. o. w Poznaniu kwotę 380 (trzysta osiemdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. „

źródło:
https://www.lexlege.pl/orzeczenie/115600/i-osk-1830-13-wyrok-naczelny-sad-administracyjny/

„Sprzedawca pozywa Allegro o czyn nieuczciwej konkurencji i przegrywa – omawiamy wyrok w tej sprawie”

Po wyroku SO w Poznaniu

„Kryterium trafności jest zatem uzależnione od zachowania klientów – mogłoby się wydarzyć, że na serwisie istniałyby dwie bliźniacze oferty sprzedaży ale w rankingu któraś mogłaby być niżej od drugiej – klienci bowiem z jakieś przyczyny częściej wybierają jedną z nich. Ponadto w serwisie Allegro nie istnieją żadne narzędzia niezbędne do faworyzowania niektórych użytkowników czy cofania licznika odwiedzin.

Co do zarzutu blokowania konta to zdaniem pozwanego również nigdy nie było to bezpodstawne. Drugi ze świadków dodał, że sklep prowadzony przez pozwanego również poddawany jest algorytmowi „trafność”. Gdyby był on wadliwy czy niekorzystny to również na platformę wpłynąłby negatywnie.”

źródło:
https://centrumsprzedawcy.pl/sprzedawca-pozywa-allegro-o-czyn-nieuczciwej-konkurencji-i-przegrywa-omawiamy-wyrok-w-tej-sprawie/

na białym koniu przyjeżdża jednak rycerz Prezes UOKiK z imponującym stanem gotówki wg oświadczenia majątkowego:

Co robiło Allegro?

Po pierwsze, spółka mogła wykorzystywać informacje na temat funkcjonowania platformy, w tym dotyczące algorytmu trafności, niedostępne dla pozostałych sprzedawców, do lepszego pozycjonowania i wyświetlania własnych ofert w wynikach wyszukiwania według kryterium trafności. Po drugie, niektóre funkcje sprzedażowe lub promocyjne były dostępne tylko dla Oficjalnego Sklepu Allegro, a pozostali sprzedawcy nie mieli możliwości ich używania. Przykładem mogło być podpowiadanie wyszukiwanej frazy. Kiedy konsument wpisywał nazwę produktu w wyszukiwarce, otrzymywał automatyczną podpowiedź kierującą do Oficjalnego Sklepu Allegro. Właściciel platformy miał też możliwość wyłącznego korzystania ze specjalnych banerów promocyjnych, które zwiększały ruch jego własnych ofert na platformie.


– Działania Allegro mogły niekorzystnie wpływać na sytuację konkurencyjną niezależnych sklepów internetowych, których produkty mogły być mniej widoczne na platformie w porównaniu do własnych ofert Allegro. W konsekwencji, produkty niezależnych sprzedawców mogły być rzadziej wybierane przez kupujących – mówi prezes Marek Niechciał.

Dlaczego mogło to być niedozwolone?

Zgodnie z prawem antymonopolowym zabronione jest nadużywanie pozycji dominującej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, który ma znaczną przewagę nad swoimi konkurentami, wolno mniej. Niektóre zachowania dozwolone dla mniejszych przedsiębiorców stają się niedozwolone dla przedsiębiorców posiadających tzw. pozycję dominującą. W przypadku Allegro takim działaniem może być faworyzowanie własnego sklepu w stosunku do innych sprzedawców. Podobne sprawy prowadziły lub prowadzą organy antymonopolowe na całym świecie. Przykładem może być decyzja Komisji Europejskiej, która uznała, że Google nadużywał swojej pozycji na rynku wyszukiwarek internetowych poprzez promowanie innych oferowanych przez siebie produktów. Kara nałożona na koncern wyniosła 2,4 mld euro. KE oraz kilka innych krajów prowadzi obecnie podobne postępowania dotyczące podwójnej roli spółki Amazon.

źródło:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16013

a zaczęło się od:

„Przeszukanie w Allegro (…)

Przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy to narzędzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada dowody, które mogą być istotne w sprawie. Może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu przez UOKiK zgody sądu. Podczas przeszukania przedsiębiorca ma obowiązek wpuścić kontrolujących do budynków i lokali, a także udostępnić dokumenty oraz nośniki danych. Prowadzone jest zwykle w asyście policji. W tym roku urząd dwukrotnie skorzystał z  tej możliwości zebrania materiałów. „

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13330

a wcześniej być może od

„PETYCJA DO GRUPY ALLEGRO Sp. z o.o.

W SPRAWIE USUNIĘCIA USTAWIENIA PARAMETRU TRAFNOŚĆ JAKO DOMYŚLNEJ METODY SORTOWANIA WYNIKÓW WYSZUKIWARKI PORTALU ALLEGRO.PL”

https://www.petycjeonline.com/petycja_do_grupy_allegro_sp_z_oo_w_sprawie_parametru_trafno