Kategoria: internetowe

Instytucja potrącenia, potrącenie kc a delikt.

Z zawartych tam wyjaśnień wynika, że potrącenie zgodnie z art. 499 k.c. następuje przez jednostronną czynność prawną jednego z wzajemnych wierzycieli. Skutkiem tej czynności jest wygaśnięcie wierzytelności obu stron do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c.), z chwilą, kiedy potrącenie stało się możliwe. Od czynności prawnej potrącenia, czyli zdarzenia prawa materialnego o wskazanych skutkach, należy odróżnić zarzut potrącenia, czyli powołanie się przez stronę w procesie na fakt dokonania potrącenia i wynikające stąd skutki. Zarzut ten jest czynnością procesową.

W przedmiotowej sprawie takowy zarzut nie został zgłoszony, gdyż potrącenie nastąpiło wcześniej w ramach przeprowadzonego przez ubezpieczyciela postępowania likwidacyjnego. Rozpatrując więc tylko i wyłączenie materialne aspekty potrącenia, na które wskazało pozwane (…) uznać należało, że potrącenie wierzytelności pozwanego z roszczeniem powoda nie może prowadzić do umorzenia ich wierzytelności. Zgodnie bowiem z treścią art. 505 k.c. nie może zostać umorzona przez potrącenie wierzytelność wynikająca z czynu niedozwolonego. Zakazy potrącenia zawarte w tym przepisie ustanowione zostały w interesie wierzyciela, któremu wierzytelności wymienione w tym przepisie przysługują. Wobec tego potrącenie wymienionych w tym przepisie wierzytelności jest niemożliwe wbrew woli takiego wierzyciela. Rozwiązanie to jest podyktowane potrzebą ochrony interesu wierzyciela pasywnego, który musi poddać się skutkom skierowanego do niego oświadczenia drugiej strony o potrąceniu. Natomiast ograniczenia przewidziane w art. 505 k.c. nie będą stanowiły przeszkody do potrącenia, w sytuacji gdy taka szczególnie chroniona wierzytelność przysługuje stronie przeciwnej (zgłaszającej zarzut potrącenia), w tym bowiem wypadku wierzyciel chroniony sam wyraża zgodę na potrącenie, stając się jest wierzycielem aktywnym. W szczególności, jeśli wierzyciel uprawniony z tytułu wierzytelności chronionej złoży oświadczenie o potrąceniu, będziemy mieli do czynienia z wyraźnie oświadczoną jego wolą w tym przedmiocie. Rozwijając wskazane tezy, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 505 pkt 3 k.c. nie mogą być potrącone wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych. O zastosowaniu tego wyłączenia decyduje kryterium formalne: jest nim podstawa prawna zobowiązania (tak. T. Wiśniewski (w:) Komentarz…, s. 580; M. Pyziak-Szafnicka (w:) System…, s. 1157). Dochodzone przez powoda roszczenie ewidentnie wywodzi się z czynu niedozwolonego popełnionego przez sprawcę szkody komunikacyjnej. Jedyna różnica polega na tym, iż chodzi o sprawcę korzystającego z ochrony ubezpieczeniowej, za którego odpowiada ubezpieczyciel. Z powyższego wynika, że roszczenie powoda nie może zostać umorzone na skutek potrącenia, gdyż celem przepisu art. 505 pkt 3 k.c. jest ochrona interesów poszkodowanego czynem niedozwolonym. Zakaz potrącenia wierzytelności z czynów niedozwolonych jest uzasadniony funkcjami, które powinna pełnić odpowiedzialność cywilna, zwłaszcza funkcją prewencyjną i represyjną. Chodzi tu zwłaszcza o zapewnienie efektywności świadczenia odszkodowawczego należnego poszkodowanemu na skutek popełnienia czynu niedozwolonego ( por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2000 r., I ACa 116/00, opubl. Wokanda Nr 3/2002 s. 39; oraz K. Zagrobelny (w:) Kodeks…, s. 909; M. Pyziak-Szafnicka (w:) System…, s. 1157 ). Tymczasem (…) sięgnęło do potrącenia, kierując się tylko i wyłącznie własnym partykularnym interesem rozumianym w sposób nazbyt subiektywny. W efekcie doszło do pomniejszenia zadośćuczynienia należnego B. O. z tytułu doznanej krzywdy i zaistniałej szkody zdrowotnej, co należy potraktować jako sytuację niedopuszczalną wskutek obejścia ustawowych zakazów.”

źródło: https://www.saos.org.pl/judgments/356469

https://arslege.pl/wylaczenie-potracenia-katalog/k9/a5043/

Nissan Primera P12 jaki olej do wspomagania? Syntetyczny?

„lac czerwony at 220(chyba) mobila btw o wspomaganiu mialem topic tam masz odpowiedz , slyszalem tez ze jesli pompa jest blisko chlodnicy wymagany jest plyn -syntetyk to slyszalem od kolesia ktory regeneruje takie pompy :)a w p12 pompa jest tuz przy chlodnicy, dolac mozna ale wypadaloby dolewac ten sam ktory sie ma , co do wymiany przed wlaniem plynu wypadaloby przeplukac uklad zanim zalejesz nowym plynem…”

źródło: https://forum.nissanklub.pl/topic/66162-p12wp12-jaki-p%C5%82yn-do-wspomagania/

Shopee błąd M02, nie można użyć kodu. Znamy przyczynę.

„(M02): Ups, ta promocja nie może zostać wykorzystana. Spróbuj ponownie z inną promocją.”

Pisze się w internecie, że nałożono bana – najprawdopodobniej brak możliwości dalszych zamówień. Spróbuj jednak usunąć ciasteczka w przeglądarce z okresu sięgającego przed pierwszymi czynnościami w shopee.

AKTUALIZACJA – działa po usunięciu ciasteczek i ponownym zamówieniu. Błąd M02 wyeliminowany. Jeżeli działa wróć na to stronę i

spróbuj też pierwszego zamówienia na aliexpress:

https://a.aliexpress.com/_m09WWyq

i zamówień z użyciem cashback poprzez myworld https://myw.tf/tc6nkk

W 2021 r. przychody od Allegro stanowiły 46 proc. przychodów InPostu w Polsce.

Dodał, że jeśli chodzi o współpracę z Allegro, to Allegro korzystało z 7-letniego kontraktu, w którym InPost nie podnosił cen. Jednak w listopadzie tego roku spółka wykorzysta koniec kontraktu, aby zmienić jego ceny. W 2021 r. przychody od Allegro stanowiły 46 proc. przychodów InPostu w Polsce.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/gielda/przesylki-beda-drozsze-inpost-podnosi-ceny/r147z1l

Definicja wyrazu „kilka” przywołana przez sąd.

Ustawa bowiem rozróżnia pojęcie ” wiele”, np. w art. 140 § 2 k.k. i art. 300 § 3 k.k. od słowa ” kilka ” (art. 301 § 1-3 k.k.). Zatem znamię to musi dotyczyć większej ilości osób niż kilku. W języku potocznym ” kilka ” oznacza liczbę od 3 do 9 (tak Ryszard Stefański w Komentarzu do art. 163 Wolters Kluwer 2014). Zdaniem Sądu, trafnie kwestia ta została ujęta w wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 lutego 2004 r. (sygn. akt II AKa 421/03), w którym to judykacie Sąd ten uznał, że dla prawidłowego określenia interpretacji znamienia „wielu” osób należy odnieść się do słownika poprawnej polszczyzny, który posługuje się pojęciami „kilku” i „wielu” osób; kilka – jest to zaimek odnoszący się do niesprecyzowanej liczby kogoś, czegoś, najczęściej w granicach 5-10, rzadziej 2-4, natomiast wielu – jest to liczebnik nieokreślony oznaczający dużą liczbę kogoś, czegoś (Nowy słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 2003, s. 327, 1155); pozwala to stwierdzić, że „wiele osób” to więcej niż kilka. Przy takiej interpretacji, znamię czynu z art. 163 § 1 pkt 1 k.k. „zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób” nie zostało wypełnione przez fakt zagrożenia dla pięciu osób (vide wyrok SA w Lublinie sygn. akt II AKa 421/03).

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-k-970-13-wyrok-sadu-rejonowego-dla-warszawy-521995560