Kategoria: czy wiesz że

„Otóż wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia, a zastosowanie środka egzekucyjnego przerwanie jego biegu.”


Otóż wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia, a zastosowanie środka egzekucyjnego przerwanie jego biegu. „

źródło:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56785,17-maja-2019/68976,Tygodnik-Gazeta-Prawna/694636,Wyroki-TK-TSUE-i-uchwaly-NSA-to-za-malo.-Przedawnienie-wciaz-budzi-spory.html

Czyli mamy wątek 1. zawieszenie 2. przerwanie biegu przedawnienia.

„Fiskus” może zastosować 3. umorzenie postępowania z powodu nieskutecznej egzekucji. (To wbrew nazwie może nie oznaczać tego o czym można sobie pomyśleć (uwaga na to)).

„Czy to oznacza, że nieściągnięte zobowiązania wygasły?

NIE.

Urząd skarbowy ma prawo zakończyć postępowanie egzekucyjne, które nie doprowadziło do ściągnięcia dochodzonej należności. Pozwala na to art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619). Przepis ten stanowi, że postępowanie egzekucyjne może być umorzone w przypadku stwierdzenia, iż nie uzyska się w nim kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności nie jest jednoznaczne z wygaśnięciem nieściągniętej należności. Dług wobec fiskusa nadal istnieje. Dopuszczalne jest zresztą wszczęcie ponownej egzekucji. Urząd skarbowy może ją podjąć, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu dłużnika przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych. „

źródło:
http://www.ordynacjapodatkowa.pl/artykul,1679,8481,umorzenie-przez-fiskusa-nieskutecznej-egzekucji.html

przedsiębiorcy powinni być przygotowani do ponoszenia takich kosztów jak prowadzenie procesów sądowych, jest to praktycznie nieodłącznym elementem działalności gospodarczej i stanowi element właściwego zarządzania

„Reasumując, przedsiębiorcy powinni być przygotowani do ponoszenia takich kosztów jak prowadzenie procesów sądowych, jest to praktycznie nieodłącznym elementem działalności gospodarczej i stanowi element właściwego zarządzania. Pozwany jest przedsiębiorcą i powinien rozdysponować posiadane środki pieniężne mając też na uwadze koszty procesów toczących się z jego udziałem i nie traktować preferencyjnie innych należności.

Mając na uwadze wyżej przedstawione argumenty oraz wysokość należnej opłaty należało stwierdzić, że zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy zasadnie oddalił wniosek pozwanego o zwolnienie od kosztów sądowych.”

źródło:
https://www.saos.org.pl/judgments/314918

Sygn. akt VI Gz 227/17 z 24 listopada 2017

Strona przygotowująca się do procesu sądowego powinna być świadoma konieczności poniesienia wydatków z tym związanych, także w postaci kosztów sądowych i powinna się do tego przygotować przez poczynienie oszczędności.

” Jak trafnie stwierdził Sąd Okręgowy, zwolnienie od kosztów sądowych powinno być stosowane jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Przewidziana w art. 102 uksc instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi bowiem pomoc państwa dla osób, które ze względu na trudną sytuację materialną nie mogą ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Pomoc ta dotyczy tylko osób, które z przyczyn obiektywnych, od nich niezależnych, nie mają środków na poniesienie tych kosztów i nie były w stanie ich zgromadzić decydując się na wniesienie i prowadzenie sprawy przed sądem (porównaj między innymi postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2012 r. I CZ 55/12, nie publ.). Strona przygotowująca się do procesu sądowego powinna być świadoma konieczności poniesienia wydatków z tym związanych, także w postaci kosztów sądowych i powinna się do tego przygotować przez poczynienie oszczędności. „

źródło:
http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CZ%20126-16.pdf

Sygn. akt II CZ 126/16 z dnia 9 listopada 2016 r

sąd wstrzymuje wykonanie kary, w szczególnie uzasadnionych wypadkach


Wniosek o wstrzymanie wykonania kary poza faktycznym wnioskiem o wstrzymanie musi zawierać uzasadnienie. Nie wystarczy jednak napisać, że kara powinna zostać wstrzymana ponieważ złożyłeś wniosek o dozór elektroniczny. Jak napisałam wyżej sąd wstrzymuje wykonanie kary, w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

źródło:
http://ugwlaw.pl/wniosek-o-wstrzymanie-wykonania-kary-czasu-rozpoznania-wniosku-o-dozor-elektroniczny/

„Słuszność powyższej tezy potwierdził Sąd Najwyższy, uznając, że wstrzymanie wykonania wyroku może nastąpić jedynie wyjątkowo, gdy ujawnią się okoliczności świadczące o tym, że bezzwłoczne podjęcie czynności wykonawczych pociągnie za sobą nieodwracalne i niepowetowane skutki dla skazanego (postanowienia SN: z dnia 26 września 2012 r., V KK 218/12, LEX nr 1220962 i z dnia 17 października 2013 r., V KK 271/13, LEX nr 1375780).

źródło:
https://www.eporady24.pl/wniosek-o-odroczenie-i-wykonanie-kary,pytania,6,194,21019.html

termin przedawnienia nie może biec, jeżeli uprawniony nie ma możliwości realizowania roszczenia (rozpatrywanie przy dopozwaniu).

” termin przedawnienia nie może biec, jeżeli uprawniony nie ma możliwości realizowania roszczenia

(…)

(por. np. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2003 r., V CK 13/03, OSP 2004, nr 4, poz. 53 i z dnia 9 maja 2003 r., V CK 24/03, nie publ. oraz uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r., III CZP 72/01, OSNC 2002, nr 9, poz. 107).” (uchwała SN z dnia 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03, por. również np. wyrok SN z dnia 12 października 2016 r., II CSK 34/16). „

źródło:
https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/308049988-Czy-pozew-przerywa-bieg-przedawnienia.html

R. 2019 „Sąd rejonowy zwrócił uwagę, że sąd z urzędu bada kwestię przedawnienia jeśli przedsiębiorca pozywa konsumenta. „

„Sąd rejonowy zwrócił uwagę, że sąd z urzędu bada kwestię przedawnienia jeśli przedsiębiorca pozywa konsumenta.”


źródło:
https://www.prawo.pl/biznes/powodztwo-przeciwko-konsumentowi-sad-musi-zbadac-czy-roszczenie,456448.html

Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie z 8 maja 2019 r., I C 138/19, LEX nr 2665833.