Badanie zdolności kredytowej wyrok SN. Bieżąca i przewidywana w przyszłości efektywność gospodarowania. Orzeczenie z 1997.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy rozważył, co następuje:

Nie można podzielić zawartego w kasacji zarzutu powoda, że sądy naruszyły art. 28 ust. 2 prawa bankowego nie wyjaśniając, czy pozwany Bank zbadał zdolność kredytową kredytobiorcy Lidii G., rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. Trafnie Sąd Apelacyjny uznał, że zdolność kredytową ma każdy podmiot, którego stan majątkowy oraz bieżąca i przewidywana w przyszłości efektywność gospodarowania zapewnia wypłacalność, gwarantującą zwrot kredytu wraz z należnymi odsetkami w ustalonym w umowie terminie, przy czym badając tę zdolność kredytową banki opierają się na dostarczanych przez potencjalnego kredytobiorcę dokumentach. Sąd Apelacyjny niewadliwie ustalił, że kredytobiorca Lidia G. prowadziła hodowlę brojlerów, złożyła bankowi kosztorys na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w kurniku i we wniosku o udzielenie kredytu inwestycyjnego podała, że jest właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 9,28 ha, budynku mieszkalnego, fermy drobiu, samochodu oraz maszyn rolniczych i że posiada zadłużenie w Banku w Ś. w wysokości 200.000.000 zł. W takiej sytuacji materialnej Lidii G. zasadnie sąd przyjął, że Bank miał podstawę do uznania, że kredytobiorca posiada zdolność kredytową.

Powód jako poręczyciel jest obowiązany wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (art. 876 § 1 k.c.).

Z tych przyczyn kasacja uległa oddaleniu (art. 39312 k.p.c.).

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-ckn-207-97-wyrok-sadu-najwyzszego-520126232

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 18 czerwca 1997 r.
II CKN 207/97

(Powód domagał się w pozwie unieważnienia umowy poręczenia kredytu bankowego w kwocie 10.200 zł )

blog partnerski sklepu
Updated: 6 lutego 2022 — 15:20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *