Postanowienie wydał sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie. 126 kpk i 40 kpk. SN – nie może tak być. Ale też środek zwyczajny blokuje nadzwyczajny? Ale też 439 kpk tylko z urzędu.

Czy dotyczy też orzeczeń sądów I instancji?

„Z treści art. 40 § 3 k.p.k. wynika, że sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie lub zaskarżonego w trybie kasacji, nie może orzekać, co do tego wniosku lub tej kasacji. W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że zawarte w art. 40 § 3 k.p.k. pojęcie, „co do kasacji” odnosi się nie tylko do orzekania w przedmiocie merytorycznej zasadności kasacji, czy orzeczeń decydujących o jej dopuszczalności, ale też rozstrzygnięć pozostających z nimi w ścisłym związku, które „blokują” dostęp do tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia. Za takie niewątpliwie należy uznać postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2014 r. sygn. akt IV KZ 1/14 LEX nr 1425024). Tymczasem w tej sprawie sędzia rozpoznająca wniosek skazanego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku brała uprzednio udział w wydaniu tego wyroku. Okoliczność ta stanowiąc uchybienie, o którym mowa w art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k., determinowała konieczność uchylenia zaskarżonego postanowienia. Przepis art. 437 § 2 k.p.k. umożliwia w takiej sytuacji przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.”

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20KZ%2038-16.pdf


Zatem
postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia
wyroku sądu odwoławczego dotknięte zostało uchybieniem określonym w art. 439 §
1 pkt 2 k.p.k., albowiem sąd ten był nienależycie obsadzony. Nie jest to jednak
jedyne uchybienie o takiej randze. Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że
zawarte w art. 40 § 3 k.p.k. pojęcie „co do kasacji” odnosi się nie tylko do tych
decyzji, które wprost dotyczą kwestii dopuszczalności skargi kasacyjnej, ale
również do rozstrzygnięć, które pozostają z nimi w ścisłym związku, a takim jest niewątpliwie odmowa przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku
sądu odwoławczego (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 10 stycznia
2001 r., IV KZ 92/00, Lex 51821; z dnia 26 lutego 2007 r., IV KZ 12/07, Lex 467588;
z dnia 15 czerwca 2007 r., IV KZ 39/07, Lex 310737).

Sygn. akt IV KZ 1/14 (Sygn. akt IV KZ 1-14) IV KZ 1/14

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20KZ%201-14.pdf


Art. 439. KPK
Bezwzględne przyczyny odwoławcze
§ 1.
Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
1)
w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 wyłączenie sędziego z mocy prawa (judex inhabilis).;
2)
sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie

(…)

źródło: https://www.lexlege.pl/kpk/art-439/


„Wznowienie postępowania na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w związku
z ujawnieniem się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 § 1 k.p.k.
może nastąpić tylko z urzędu, nie zaś na wniosek strony.”

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20KZP%205-05.pdf

(UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW
Z DNIA 24 MAJA 2005 R.
I KZP 5/05) –              można jednak sygnalizować 🙂 (tak sąd)

Art. 542. KPK
Zasady wznowienia postępowania
§ 1.
Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu.
§ 2.
Wniosek o wznowienie na korzyść złożyć może w razie śmierci skazanego osoba najbliższa.
§ 3.
Postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 bezwzględne przyczyny odwoławcze § 1, przy czym wznowienie postępowania jedynie z powodów określonych w pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.
§ 4.
Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn wymienionych w § 3, jeżeli były one przedmiotem rozpoznania w trybie kasacji.
§ 5.
Niedopuszczalne jest wznowienie postępowania z urzędu na niekorzyść oskarżonego po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

źródło: https://www.lexlege.pl/kpk/art-542/

blog partnerski sklepu
Updated: 7 marca 2021 — 18:38

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *