Sędzia musi się liczyć z krytycznymi uwagami… Kara za obrazę sądu SN

„Sąd, uznając, że we wniosku o wyłączenie sędziego skarżący w sposób oczywisty ubliżył Sądowi bezpodstawnie zarzucając mu popełnienie przestępstw oraz stronniczość, ukarał go karą porządkową w wysokości 1.000 zł.”

„Analiza złożonego wniosku nie może jednak abstrahować od tego, że sędzia, jako przedstawiciel władzy sądowniczej pełni służbę publiczną i orzekając w wielu sprawach o różnym, często znacznym stopniu skomplikowania stanu faktycznego i prawnego, musi liczyć się z krytycznymi uwagami, bywa, że niezasadnymi, wypowiadanymi pod jego adresem przez osoby niezadowolone z decyzji procesowych podejmowanych w toku rozpoznania sprawy. Zatem zastosowanie w takiej sytuacji sankcji określonej w przepisie art. 49 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013. 427 j.t.), gdy zachowanie wnioskodawcy było stonowane, należało uznać za nadmierną reakcję sądu na zachowanie uczestnika postępowania składającego wniosek o wyłączenie sędziego i przedstawiającego w uzasadnieniu tego wniosku własną ocenę postępowania tego sędziego, wskazującą – zdaniem wnioskodawcy – na naruszenie przez sędziego zasady bezstronności w orzekaniu.”

(Postanowienie

Sądu Najwyższego
z dnia 27 marca 2014 r.
WZ 28/13)
blog partnerski sklepu
Updated: 8 listopada 2019 — 07:18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *