Zbycie przedsiębiorstwa a przeniesienie długów.


Zbycie przedsiębiorstwa powoduje tzw. kumulatywne przystąpienie przez nabywcę do długów zbywcy związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem. Za te zobowiązania odpowiadają solidarnie zbywca i nabywca przedsiębiorstwa. Czyli dotychczasowy wierzyciel może zażądać realizacji zobowiązania od jednego z dłużników solidarnych, od ich obu łącznie lub od każdego po części. „

źródło:
https://adwokat-wroclaw.biz.pl/zbycie-przedsiebiorstwa/

Prawidłowe jest również stanowisko Sądu Okręgowego odnośnie do zwolnienia dłużnika (pozwanego) z długu. D. K. upatrywał takiego skutku w zawarciu umowy przejęcia długu ze spółką (…). Jak trafnie wskazał meriti skutek taki nie mógł nastąpić. Pomijając okoliczność, że powód zaprzeczył, aby wyrażał zgodę na przejęcie długu, poza sporem pozostaje okoliczność, że pozwany nie przedstawił umowy w tym przedmiocie, zawartej w trybie art. 519 § 2 k.c. W świetle dyspozycji art. 522 k.c. nie może budzić przy tym wątpliwości, że zgoda wierzyciela na przejęcie długu nie może zostać wyrażona w sposób dorozumiany, lecz wymaga dochowania formy pisemnej ad solemnitatem. Jeżeli zatem pisemna forma umowy przejęcia długu nie zostanie zachowana, wspomniana czynność będzie bezwzględnie nieważna, bez możliwości jej konwalidacji.

źródło:
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-aca-343-18-forma-zgody-wierzyciela-na-przejecie-dlugu-522731476

też:

http://www.codozasady.pl/zbycie-przedsiebiorstwa-a-przeniesienie-praw-z-umow-handlowych/

Blog partnerski sklepu
Updated: 13 lutego 2020 — 18:46

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *