Wznowienie postępowania karnego.

  1. uwaga na przymus adwokacki przy pisaniu skargi o wznowienie

Kodeks postępowania karnego

„Stan prawny aktualny na dzień: 18.01.2020

Dz.U.2020.0.30 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

Ucz się efektywniej
rozwiązując test
Obserwuj akt

Art. 439. KPK

Bezwzględne przyczyny odwoławcze

§ 1.Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
1)w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40wyłączenie sędziego z mocy prawa (judex inhabilis).;
2)sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie;
3)sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego;
4)sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;
5)orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie;
6)zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu;
7)zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie;
8)zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone;
9)zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17negatywne przesłanki procesowe § 1 pkt 5, 6 i 8-11;
10)oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego § 1 i 2 oraz art. 80obowiązek udziału w rozprawie obrońcy lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy;
11)sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa.
§ 2.Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określonych w § 1 pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.
§ 3.W posiedzeniu mają prawo wziąć udział strony, obrońcy i pełnomocnicy. Przepis art. 451sprowadzenie na rozprawę apelacyjną oskarżonego pozbawionego wolności stosuje się odpowiednio. „

źródło:
https://www.lexlege.pl/kpk/art-439/

„Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 18.01.2020

Dz.U.2020.0.30 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

Ucz się efektywniej
rozwiązując test
Obserwuj akt

Art. 17. KPK

Negatywne przesłanki procesowe

§ 1.Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1)czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
2)czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa;
3)społeczna szkodliwość czynu jest znikoma;
4)ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze;
5)oskarżony zmarł;
6)nastąpiło przedawnienie karalności;
7)postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się;
8)sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych;
9)brak skargi uprawnionego oskarżyciela;
10)brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej;
11)zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.
(Art. 17 § 1 – w zakresie, w jakim nie czyni aktu abolicji indywidualnej negatywną przesłanką prowadzenia postępowania
karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia albo postępowania karnego wykonawczego – został uznany za niezgodny z Konstytucją RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. – sygn. akt K 9/17 (Dz. U. z 2018 r. poz. 830 z 1 lipca 2018 r.)
§ 2.Do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia ściganie, organy procesowe dokonują tylko czynności nie cierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów, a także czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy wniosek będzie złożony lub zezwolenie będzie wydane.
§ 3.Niemożność przypisania winy sprawcy czynu nie wyłącza postępowania dotyczącego zastosowania środków zabezpieczających.
§ 4.Istnienie okoliczności określonych w § 1 pkt 4–6 nie wyłącza postępowania w przedmiocie przepadku, o którym mowa w art. 45aprzesłanki orzeczenia przepadku § 2 Kodeksu karnego i art. 43aorzeczenie przepadku bez wyroku skazującego Kodeksu karnego skarbowego. „

źródło:
https://www.lexlege.pl/kpk/art-17/

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/casebook_nadzwyczajne_srodki_druk_0.pdf

” § 1. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić na wniosek oskarżonego, złożony w terminie zawitym miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu, jeżeli sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w wypadkach, o których mowa w art. 133doręczenie zastępcze § 2, art. 136odmowa przyjęcia lub niemożność pokwitowania odbioru pisma § 1 oraz art. 139skutek niewskazania nowego adresu dla doręczeń § 1, a także jeżeli w rozprawie lub posiedzeniu uczestniczył obrońca. „

Art. 540b. kpk

źródło: https://www.arslege.pl/wznowienie-postepowania-na-skutek-wadliwego-zawiadomienia/k13/a55294/

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1207787,oskarzony-nie-musi-zostac-poinformowany-o-wyroku.html

blog partnerski sklepu
Updated: 21 grudnia 2020 — 12:21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *