Wyłączenie sędziego z mocy prawa (judex inhabilis). Sprawa karna. Też o wyłączeniu w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Też kpc.

Art. 40. KPK

Wyłączenie sędziego z mocy prawa (judex inhabilis).

§ 1.Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli:
1)sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio;
2)jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób;
3)jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w pkt 2 albo jest związany z jedną z tych osób węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli;
4)był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka lub występował jako biegły;
5)brał udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy strony, albo prowadził postępowanie przygotowawcze;
6)brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie;
7)brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone;
8)(uchylony)
9)brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw;
10)prowadził mediację.
§ 2.Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 3.Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie, zaskarżonego w trybie kasacji lub objętego skargą nadzwyczajną, nie może orzekać co do tego wniosku, kasacji lub skargi.

https://lexlege.pl/kpk/art-40/

(Przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy – art. 18 p.p.s.a.)

KPC:

https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/Wy%C5%82%C4%85czenie%20s%C4%99dziego.pdf

blog partnerski sklepu
Updated: 4 grudnia 2021 — 18:17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *