Wniosek o wykładnię wyroku. KPC i PPSA. Też w Niemczech.

„Tego rodzaju treść sentencji wyroku nie nasuwa wątpliwości, gdyż nie zawiera niejasności, że sprawa ma być w całości ponownie rozpoznana. Wniosek o wykładnię wyroku nie może sprowadzać się do wyjaśnienia zawartych w uzasadnieniu orzeczenia wyrażeń prawniczych i znaczenia słów ani do polemiki ze stanowiskiem Sądu orzekającego w sprawie i wskazaniami co do dalszego postępowania. Wyjaśnienia znaczenia słów i zwrotów prawniczych oraz zagadnień wymienionych w uzasadnieniu wymienionego na wstępie wyroku wnioskodawca może znaleźć zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego (np. w uchwale z dnia 23 września 1993 r., III AZP 13/93 i w wyroku z dnia 8 lutego 1996 r., III ARN 65/96 (OSNAPiUS 1996 nr 16, poz. 219) oraz wyroku z dnia 24 kwietnia 1997 r., III RN 16/97 ze zdaniem odrębnym (OSNAPiUS 1997 nr 21, poz. 412), jak również w orzecznictwie NSA (np. w wyroku z dnia 7 lutego 1992 r, IV SA 1348/91 (OSNA 1993 nr 2, poz. 38).”

źródło: Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 stycznia 1998 r., sygn. akt III AO 25/97

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-ao-25-97-postanowienie-sadu-najwyzszego-520128755

„Potrzeba wyjaśnienia treści sentencji wyroku, bądź jego uzasadnienia zachodzi wówczas, gdy jest ono niejednoznaczne lub dotknięte zawiłością utrudniającą ustalenie sensu rozstrzygnięcia sprawy. Strona wnioskująca o wykładnię orzeczenia ma obowiązek wskazać, które konkretne elementy sentencji wyroku lub jego uzasadnienia są dla niej niezrozumiałe, bądź nasuwają określone wątpliwości i dlaczego. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że wyjaśnienie wątpliwości nie może przy tym prowadzić do nowej oceny stanu faktycznego lub prawnego ani powodować zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia.”

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2015 r. II OZ 22/15

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-oz-22-15-wniosek-o-wykladnie-sentencji-wyroku-art-521722544

„W wielokrotnie przywoływanym w podobnych rozstrzygnięciach stanowisku WSA w Warszawie, wyrażonym w postanowieniu z dnia 17 kwietnia 2008 r., III SA/Wa 2015/07, sformułowano następujące twierdzenie: Z samej zatem istoty wykładni wyroku wynika, iż może ona dotyczyć jedynie tego, co zostało w nim zawarte. Niezrozumiałym bądź nasuwającym określone wątpliwości może być tylko konkretny fragment (fragmenty) wyroku. Oczywistym bowiem jest, że nie może podlegać wykładni to, czego w wyroku (jego sentencji i uzasadnieniu) w ogóle nie umieszczono, o czym sąd się nie wypowiadał. W ramach wykładni wyroku nie jest też dopuszczalne formułowanie przez sąd dodatkowych powodów podjętego rozstrzygnięcia bądź zmiana uprzednio wskazanych motywów, jak również prowadzenie jakiejkolwiek polemiki w tych kwestiach, a także tłumaczenie powodów przyjętego sposobu rozstrzygnięcia sprawy.”

źródło: https://sip.lex.pl/procedury/wniosek-o-wykladnie-orzeczenia-1610615883

https://dejure.org/gesetze/ZPO/1058.html

§ 1058
Berichtigung, Auslegung und Ergänzung des Schiedsspruchs

blog partnerski sklepu
Updated: 17 stycznia 2022 — 09:28

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *