Wina a przedawnienie podatku. WSA w opozycji do NSA. Skarżąca była więc starannym i przezornym przedsiębiorcą (nie można jej działaniom przypisać ani cech oszustwa ani nadużycia prawa).

„Należy zatem stwierdzić, że na moment składania korekt deklaracji Skarżąca kierowała się wiedzą posiadaną w wyniku otrzymania stosownych interpretacji indywidualnych oraz decyzji podatkowych. Skarżąca była więc starannym i przezornym przedsiębiorcą (nie można jej działaniom przypisać ani cech oszustwa ani nadużycia prawa), który w sytuacji zmiany stanowiska miał uzasadnione oczekiwanie, co do tego, że wobec niego nie będzie wszczęte postępowanie karne skarbowe (por. też art. 14k § 3 O.p.).

Wszystko to dowodzi, że osobom prowadzącym sprawy podatkowe Skarżącej w na moment składania korekt deklaracji VAT-7 (moment czynu) nie można było przypisać winy, co wykluczało możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego skarbowego.”

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-wr-365-19-badanie-przez-sad-zasadnosci-wszczecia-522819414

z tego samego orzeczenia:

Zważywszy na powyższe Sąd w niniejszym składzie nie podziela poglądu wyrażanego w orzecznictwie, m.in. w wyroku NSA z dnia 24 listopada 2016 r., I FSK 759/15, zgodnie z którym unormowanie art. 70 § 6 pkt 1 O.p. nie daje podstaw prawnych do weryfikacji wszczęcia tego postępowania karnego skarbowego. Stanowisko to zostało podjęte w odpowiedzi na zarzut kasatora, że postępowanie karne skarbowe zostało podjęte jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia (dla pozoru), niezgodnie z intencją prowadzenia postępowania karnego skarbowego, co nie powinno, zdaniem strony, wywoływać skutków przewidzianych w art. 70 § 6 pkt 1 O.p.

Przy wskazywanym wyżej stanowisku każde wszczęcie postępowania karnego skarbowego, nawet w sytuacji braku jakichkolwiek podstaw materialnoprawnych czy procesowych, wywoływałoby skutek w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, pozostający poza jakąkolwiek kontrolą sądu administracyjnego.

I dużo więcej…

Trybunał Konstytucyjny w zakresie Art 70 Op (dużo)

https://www.saos.org.pl/judgments/110961

( 81/7/A/2012

WYROK
z dnia 17 lipca 2012 r.
Sygn. akt P 30/11 )

blog partnerski sklepu
Updated: 11 marca 2021 — 16:44

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *