Szkoda ubezpieczeniowa, powołanie biegłego, zaliczka na biegłego. Nadgorliwość SR i kwestia zaskarżenia zaliczki.

W ocenie Sądu Okręgowego, Sąd I instancji niezasadnie pominął zgłoszony przez powoda dowód z opinii biegłego tylko z tej przyczyny, że powód nie uiścił w terminie zaliczki na koszt tej opinii. Co prawda powód uchybił zakreślonemu przez Sąd Rejonowy terminowi do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego, niemniej jednak na najbliższej rozprawie powód podtrzymał wniosek o dopuszczenie w dowodu z opinii biegłego, przedkładając jednocześnie dowód uiszczenia zaliczki w wymaganej wysokości. Wskazać należy, iż zakreślony siedmiodniowy termin do uiszczenia zaliczki nie był terminem ustawowym wprowadzającym prekluzję, a jedynie terminem sądowym, który może być z ważnych przyczyn przedłużony lub skrócony przez przewodniczącego na wniosek strony (art. 166 k.p.c.). Skoro powód, pomimo uchybienia terminowi sądowemu, uiścił wymaganą zaliczkę oraz podtrzymał uprzednio złożony wniosek dowodowy, nie było podstaw do tego, aby pominąć dowód z opinii biegłego wobec nieuiszczenia zaliczki na koszt opinii. Działanie Sądu Rejonowego było nazbyt rygorystyczne.

źródło: Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 października 2011 r. III Ca 461/11

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-ca-461-11-wyrok-sadu-okregowego-w-gdansku-521807596

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/jak-zaskarzyc-zaliczke-dla-bieglego,290340.html

blog partnerski sklepu
Updated: 30 listopada 2021 — 13:23

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *