Sprawa karna kolejność zadawania pytań

Art. 370 kpk

§ 1. Po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej na wezwanie przewodniczącego, stosownie do art. 171zasady przesłuchiwania § 1, mogą zadawać jej pytania w następującym porządku: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, biegły, obrońca, oskarżony, członkowie składu orzekającego.

źródło: https://www.arslege.pl/kolejnosc-zadawania-pytan-osobom-przesluchiwanym/k13/a2696/

„Art. 171. KPK

Zasady przesłuchiwania

§ 1.Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi. „

źródło: https://www.lexlege.pl/kpk/art-171/

” Tryb i kolejność przesłuchania świadka określa przepis art. 370 k.p.k., który wszak nie zakłada bierności sądu w procesie wyjaśniania wszystkich okoliczności, na jakie dane źródło dowodowe zostało zgłoszone. Trzeba go postrzegać też w szerszej perspektywie, to jest w optyce przepisów zawartych w art. 389 i 391 k.p.k., które uprawniają sąd od odczytania wcześniej składanych relacji, przez oskarżonego i świadków, między innymi, gdy podmioty te oświadczą, że nie pamiętają okoliczności lub podają odmienną od pierwotnej wersję zdarzenia. Kontrola merytorycznej zawartości zeznań świadka rozpoczyna się więc już w fazie jego spontanicznej wypowiedzi i jeżeli już wówczas zostaną stwierdzone przesłanki wymienione w przepisie art. 391 k.p.k. nie tylko możliwe jest, ale wręcz niezbędne, odczytanie przez sąd świadkowi fragmentów jego poprzednich zeznań dla wyjaśnienia wątpliwości, właśnie przed pytaniami stron (podobnie Tomasz Grzegorczyk w: Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, wydanie 5, Warszawa 2008, s. 790). Skoro przepisy Kodeksu postępowania karnego dopuszczają odstępstwo od zasady bezpośredniości przy przeprowadzaniu dowodów osobowych, to skorzystanie sądu z tej możliwości, w sytuacji ziszczenia się wskazanych tam warunków, nie może być postrzegane, jako jej naruszenie. Trudno również zgodzić się ze skarżącymi by doszło w ten oto sposób do pogwałcenia zasady kontradyktoryjności a w konsekwencji prawa do obrony, skoro umożliwiono obrońcom zadawanie pytań świadkom w stosownym czasie i wedle przysługującej im kolejności. „

https://www.saos.org.pl/judgments/299772

” Zdecydowanie przy tym nadużywany jest przepis art. 370 § 3 k.p.k., który pozwala sądowi na zadawanie pytań poza kolejnością wyznaczoną przez art. 370 § 1 k.p.k. „

źródło: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/Katarzyna-Dudka-Aktywno%C5%9B%C4%87-oskar%C5%BCyciela-publicznego-na-rozprawie-g%C5%82%C3%B3wnej-w-%C5%9Bwietle-zasady-kontradyktoryjno%C5%9Bci-7.pdf

Updated: 17 stycznia 2021 — 13:49

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *