Radni 24 i 25 kpa. Czyli co wolno radnemu to nie tobie smrodzie.

„Jednakże pragnę zauważyć, że ustawa o samorządzie gminnym, jak również Kodeks postępowania administracyjnego (dalej K.p.a.) zawierają przepisy przewidujące możliwość wyłączenia radnego, pracownika organu bądź organu w sytuacjach budzących wątpliwości co do ich bezstronności. Takimi właśnie przepisami, które mają również charakter antykorupcyjny i powinny być stosowanie w sytuacji głosowania, podejmowania uchwał (decyzji) przez osoby mające interes prawny w rozstrzygnięciu, jest art. 24 i 25 k.p.a., a w odniesieniu do radnych – art. 25a u.s.g. Zgodnie z art. 25a u.s.g. radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Celem tego przepisu jest zapobieżenie sytuacji wykorzystywania mandatu radnego w celach prywatnych przez osobę pełniącą tę funkcję, niezależnie zresztą od tego, czy rezultatem wykorzystania mandatu będzie przysporzenie korzyści majątkowej, czy jakiejkolwiek innej (por. A. Rzetecka-Gil, Glosa do wyroku WSA w Lublinie z 20 listopada 2007 r., III SA/Lu 414/07). Zakres stosowania art. 25a u.s.g. jest szeroki. Nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji ewentualnego konfliktu (sprzeczności) interesów radnego i gminy. Radny nie może głosować nad uchwałą również w przypadku, gdy szeroko pojęty interes gminy jest obiektywnie zbieżny również z jego interesem prawnym”

źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=558EC3E1

Blog partnerski sklepu
Updated: 26 czerwca 2021 — 17:19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *