Przedsiębiorca w sądzie tak, ale racjonalny. Czyli o ograniczeniu dowodów ze świadków w sprawach gospodarczych.

” Ograniczenie dowodu ze świadków oraz rola dowodu z dokumentu
Dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wówczas, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.  W postępowaniu prowadzonym w oparciu o ogólne przepisy procesowe dowód z zeznań świadków nie podlega takim ograniczeniom. Co więcej, warto zwrócić uwagę, że przesłanki dotyczące dopuszczalności dowodu z zeznań świadków na gruncie postępowania gospodarczego są analogiczne jak przesłanki dopuszczalności dowodu z przesłuchania stron w postępowaniu prowadzonym w oparciu o zasady ogólne. Dowód z zeznań świadków w postępowaniu gospodarczym może być zatem przeprowadzany wyjątkowo. Ustawodawca w nowej procedurze gospodarczej dał prymat innym środkom dowodowym, przede wszystkim dowodom z dokumentów. Tego rodzaju ograniczenia dowodowe mają na celu przyspieszenie postępowania. Jak wynika z uzasadnienia do wprowadzanych zmian, w ocenie ustawodawcy, jednym z kluczowych zjawisk wpływających na przedłużanie się spraw sądowych jest nieprofesjonalne dokumentowanie przez strony procesu (w tym przedsiębiorców) okoliczności i faktów, które później na drodze sądowej mają dla sprawy kluczowe znaczenie. Braki w dokumentacji zastępuje się wówczas przed sądem zeznaniami świadków i przesłuchaniem stron, a to opóźnia sprawy.

Z uzasadnienia ustawy nowelizującej KPC wywnioskować można, że zdaniem ustawodawcy, jednym z przejawów profesjonalizmu przedsiębiorcy powinno być dokumentowanie faktów, które później mogą przydać się w sądzie. Innymi słowy racjonalny przedsiębiorca powinien przewidywać, że sprawa może trafić do sądu i na tą okoliczność zabezpieczyć swoje interesy (w tym procesowe) poprzez dokumentowanie wszystkich istotnych okoliczności (umowy, notatki, protokoły, zdjęcia, filmiki, e-maile, SMS-y). Takie postępowanie powinno mieć miejsce zwłaszcza w przypadku czynności własnych przedsiębiorcy. Takiego postępowania wprost też wymagają od przedsiębiorcy przepisy nowego postępowania gospodarczego. Stosownie bowiem do art. 458 11 KPC, czynność strony, w szczególności oświadczenie woli lub wiedzy z którą prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia strony w zakresie danego stosunku prawnego, może być wykazana tylko dokumentem (w rozumieniu art. 773 Kodeksu cywilnego – „Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią”), chyba że strona wykaże, że nie może przedstawić dokumentu z przyczyn od niej niezależnych.”

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/procedura-gospodarcza-kpc-od-7-listopada-2019-r-procesy-wg,495827.html

(Też więcej o powództwie wzajemnym przedsiębiorców).

blog partnerski sklepu
Updated: 15 stycznia 2020 — 19:33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *