Ppsa pełnomocnik raz jeszcze. Uwierzytelnianie dokumentów.

„W okolicznościach niniejszej sprawy bezspornym jest, iż wniosek o pozwolenie na budowę podpisany został przez architekta W. S., który nie posiadał stosownego umocowania do działania w imieniu inwestorki M. K. Sąd pierwszej instancji wskazał również, iż właściwe pełnomocnictwo nie zostało dostarczone również w kolejnym etapie postępowania, bowiem pomimo przedłożenia na wezwanie organu odwoławczego pełnomocnictwa o prawidłowej treści i zakresie, zostało one poświadczone za zgodność z oryginałem przez architekta W. S., czyli niezgodnie z treścią art. 33 § 3, który to prawo uwierzytelniania odpisów pełnomocnictw daje osobie będącej adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także doradcą podatkowym.

Nie ulega wątpliwości, iż warunkiem skuteczności czynności procesowej pełnomocnika jest dołączenie pełnomocnictwa. Skutkiem prawnym braku dołączenia pełnomocnictwa jest wezwanie do uzupełnienia tego braku, którego nieusunięcie powoduje pozostawienie pisma bez rozpoznania. Jednakże należy mieć na uwadze, iż podjęcie postępowania administracyjnego i zakończenie go decyzją administracyjną, pomimo braku pełnomocnictwa, wymaga rozważenia z uwzględnieniem okoliczności potwierdzenia przez stronę czynności procesowej dokonanej przez nienależycie umocowanego pełnomocnika, czego w niniejszej sprawie Sąd pierwszej instancji nie uczynił.”

źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3B86F99965

II OSK 1753/09 – Wyrok NSA

Blog partnerski sklepu
Updated: 21 marca 2021 — 10:17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *