Powództwo oddalone nie przerywa biegu przedawnienia

” Powództwo oddalone nie przerywa biegu przedawnienia
Nie można było zdaniem Sądu przeoczyć również faktu, że w sprawie o upoważnienie do zastępczego usunięcia wad powództwo zostało oddalone. Nie nastąpił zatem skutek, o którym mowa w art. 125 § 1 k.c. – bieg nowego 10-letniego okresu przedawnienia dla stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem roszczenia. Podstawową przesłanką zaistnienia skutków materialnoprawnych sądowego dochodzenia roszczeń jest istnienie dochodzonego roszczenia lub prawa, w przeciwnym bowiem razie brak jest przedmiotu, którego te skutki miałyby dotyczyć. Dlatego zakończenie postępowania wyrokiem oddalającym powództwo z powodu jego bezzasadności nie wywołuje żadnych skutków materialnoprawnych”

źródło:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/przerwa-biegu-przedawnienia-nastepuje-jedynie-co-do-roszczen,69740.html

blog partnerski sklepu
Updated: 27 listopada 2019 — 10:42

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *