Podatniku, wolę działania przez pełnomocnika określaj jasno.

„W przypadku udzielenia pełnomocnictwa ogólnego strona, wyrażając wolę działania przez pełnomocnika w danym postępowaniu, zwolniona będzie natomiast z obowiązku składania pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt tej sprawy podatkowej. Przepis art. 138d § 1 Ordynacji podatkowej należy bowiem rozumieć jako przepis, zmniejszający biurokratyczne uciążliwości wynikające z zamiaru działania w danym postępowaniu przez pełnomocnika, a nie jako przepis wymuszający udział pełnomocnika ogólnego w każdym postępowaniu podatkowym toczącym się wobec danej strony. Ustanowienie pełnomocnika ogólnego nie wyklucza bowiem samodzielnego udziału strony w postępowaniu podatkowym. W rezultacie to strona winna zakomunikować organowi wolę działania przez pełnomocnika. Dopiero w tej sytuacji, na organie spocznie obowiązek zbadania, czy osoba wskazana przez stronę postępowania jako jej pełnomocnik, jest prawidłowo umocowana do działania w sprawie. Organ winien zatem ustalić, czy jest ona prawidłowo ustanowionym pełnomocnikiem ogólnym. Obowiązek ten materializuje się jednak dopiero, gdy strona danego postępowania wyrazi wolę występowania przez pełnomocnika. Przepisy Ordynacji podatkowej nie zawierają bowiem podstawy prawnej, pozwalającej na uznanie, że mimo braku wyrażenia przez stronę postępowania woli działania przez pełnomocnika, organ ma obowiązek zbadania, czy strona ustanowiła pełnomocnika ogólnego.”

źródło: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/28061AA0F4

(I SA/Po 1088/17 – Wyrok WSA w Poznaniu)

blog partnerski sklepu
Updated: 29 września 2021 — 17:38

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *