Pełnomocnictwo ppsa niedokładne (częściowo dwuznaczne). NSA uchylił.

” W rozpoznawanej sprawie analiza pełnomocnictwa Skarżącej (k. 13 akta WSA w Poznaniu) w świetle powyższego przepisu i jego wykładni prowadzi do konkluzji, że pomimo tego, iż pełnomocnictwo zostało sporządzone z pomocą profesjonalnego prawnika, w warstwie językowej odznacza się daleko posuniętą wadliwością. W pierwszej części pełnomocnictwa określono bowiem jego zakres, poprzez stwierdzenie, że obejmuje ono „sporządzenia, występowania i składania oświadczeń woli (…) oraz sporządzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na ostateczną decyzję Dyrektora Izby w Poznaniu (…)”. Językowe odczytanie tego fragmentu treści pełnomocnictwa prowadzi prima facie do konkluzji, że w jego zakresie przedmiotowym mieści się jedynie reprezentowanie Skarżącej przed WSA w Poznaniu. Jednakże w kolejnym zadaniu pełnomocnictwa stwierdzono, że „Pełnomocnictwo ważne jest do czasu ukończenia postępowania przed sądami administracyjnymi”. Fragment ten, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, znacząco modyfikuje zakres przedmiotowy pełnomocnictwa. Należy bowiem uwzględnić, że analizowane pełnomocnictwo zawiera oświadczeniem woli Skarżącej, które w myśl art. 65 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Traktując zatem ww. pełnomocnictwo jako tekst, zawierający co prawda mankamenty w postaci wskazania w pierwszym zdaniu zakresu umocowania ograniczonego do postępowania przed WSA w Poznaniu, a w drugim zdaniu rozszerzeniu tego zakresu na „sądy administracyjne” (zatem także NSA), to jednak należy stwierdzić, że tekst ten odzwierciedla spójną intencję Skarżącej jako mocodawczyni. „

źródło:

z dnia 12 grudnia 2012 r.
II FZ 1009/12

blog partnerski sklepu
Updated: 20 marca 2021 — 13:12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *