Pełnomocnictwo dla osoby prawnej?


Statut spółki akcyjnej nie zawiera postanowień dotyczących jej reprezentacji. Spółka posiada dwóch członków zarządu oraz jednego prokurenta. Spółka zamierza udzielić pełnomocnictwa adwokatowi w postępowaniu procesowym. W takim przypadku pełnomocnictwa może udzielić dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

źródło: https://mojafirma.infor.pl/przedsiebiorca-w-sadzie/dokumenty/697874,Pelnomocnictwo-dla-osoby-prawnej.html

Przypadek w Niemczech. Pełnomocnictwo dla Sozietaet

Co to Sozietaet?

https://www.proz.com/kudoz/german-to-polish/law-general/4421441-soziet%C3%A4t.html

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2016-9-8&client=2&nr=76149&pos=0&anz=16

BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
1 StR 232/16
vom September 2016
in der Strafsache

https://verkehrslexikon.de/Texte/Rspr4019.php

Der BGH (Urteil vom 06.07.1971 – VI ZR 94/69)


Należyte umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu strony stanowi jedną z bezwzględnych przesłanek procesowych, a brak należytego umocowania prowadzi do nieważności postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.). W ocenie Sądu Najwyższego, brak pełnomocnictwa polegający na udzieleniu go tylko przez jednego wspólnika spółki cywilnej nie może być uzupełniony przez potwierdzenie przez stronę dokonanych przez niego czynności (por. uchwałę składu siedmiu sędziów z dnia 23 stycznia 2009 r., III CZP 118/08, OSNC 2009 Nr 6, poz. 76) w sytuacji, gdy stroną postępowania jest spółka cywilna, a nie jej wspólnicy. Skoro bowiem, jak już powiedziano, taka spółka nie ma ani zdolności sądowej, ani procesowej, to nie może dokonywać czynności procesowej polegającej na potwierdzaniu czynności pełnomocnika procesowego. Oznacza zaś to nie tylko, że postępowanie przed Sądem pierwszej instancji było dotknięte nieważnością z powodu nienależytego umocowania pełnomocnika procesowego, ale i że możliwość wniesienia apelacji od wyroku Sądu pierwszej instancji przez takiego nienależycie umocowanego pełnomocnika procesowego, tak jak to było w sprawie niniejszej, powinna być rozważona pod kątem jej dopuszczalności (art. 373 w związku z art. 370 k.p.c.), czego Sąd Apelacyjny nie wziął pod uwagę i co powoduje konieczność uwzględnienia zażalenia organu rentowego na uchylenie wyroku Sądu Okręgowego i poprzedzającej go decyzji na podstawie art. 47714a k.p.c. w związku z art. 386 § 2 k.p.c. (na marginesie warto dodać, że brak zdolności sądowej lub procesowej, jak również brak należytej reprezentacji są przesłankami wznowienia postępowania sądowego po myśli art. 401 pkt 2 k.p.c.). „

źródło: ??

https://www.ora-warszawa.com.pl/wp-content/uploads/2018/03/Konspekt-wyk%C5%82adu.docx

dalej

Sędzia Wojewódzkiego                                    Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r.

Sądu Administracyjnego

w Warszawie

Krystyna Kleiber

                                                        Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

                                                       Komisja Doskonalenia  Zawodowego”

poszukać link.

blog partnerski sklepu
Updated: 21 marca 2021 — 09:23

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *