Organie znaj swoją kolej, czyli środek zaskarżenia administracyjny i sądowoadministracyjny jednocześnie.

” W trakcie postępowania sądowoadministracyjnego można wszcząć postępowanie administracyjne w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania w sprawie kontrolowanego przez sąd rozstrzygnięcia, jednakże organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić to postępowanie

(…)

W wyroku z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. akt I GSK 1347/14 NSA wskazał, że „zawisłość sprawy sądowoadministracyjnej nie wyklucza wszczęcia

przez organ administracji publicznej postępowania w celu zmiany, uchylenia

lub stwierdzenia nieważności decyzji lub wznowienia postępowania administracyjnego” (por.: wyrok NSA z 24 lipca 2014 r., sygn. akt I GSK 609/13; wyrok NSA z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1497/11; wyrok NSA z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1927/11; wyrok NSA z dnia 31 marca 2015 r., sygn. akt II GSK 59/14; wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2008 r., sygn. akt I FSK 153/07. R. Hauser, J. Drachal i E. Mzyk zwracają uwagę, że żaden przepis prawa nie zabrania stronie zgłoszenia żądania stwierdzenia nieważności decyzji z jednoczesnym wniesieniem skargi do sądu na ten sam akt. Skoro tak, to do czasu zawieszenia postępowania sądowego może się toczyć zarówno postępowanie administracyjne, jak i postępowanie sądowe dotyczące tej samej decyzji (v. R. Hauser, J. Drachal, E. Mzyk; Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, s. 107). Identyczne stanowisko zajął NSA w wyroku z tego samego dnia (21 stycznia 2016 r.), sygn. akt II GSK 404/14, a także w wyroku z dnia 31 marca 2015 r., sygn. akt II GSK 59/14.”

źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C0D7A13F5B

blog partnerski sklepu
Updated: 21 marca 2021 — 10:10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *